Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej na lata 2014-2016

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 574 62 44 , fax. 22 574 63 59
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8 8
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 574 62 44, fax. 22 574 63 59
  REGON: 14088677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pansa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej na lata 2014-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej (bądź we wkładce lokalnej gazety ogólnopolskiej ) obejmująca zamieszczanie publikacji dotyczących ogłoszeń i komunikatów, w tym: o przetargach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nekrologów. Szacunkowa powierzchnia publikacji wyniesie 1000 modułów, gdzie 1 moduł jest równy 1 cm kwadratowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Aleje Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820 0013 tytułem: wadium do postępowania nr AWZ-2226-1/75/2014. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w budynku Zamawiającego, al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, w kancelarii - pokój 007 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej: wadium - postępowanie nr AWZ-2226-1/75/2014, dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3, beneficjentem takich dokumentów musi być Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 9. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o zwrot wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pansa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach