Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 134
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 360 84 90 wew. 223 , fax. 48 360 84 90 w.223; 360 84 88
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
  ul. Limanowskiego 134 134
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 360 84 90 wew. 223, fax. 48 360 84 90 w.223; 360 84 88
  REGON: 00510469000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 207.000 EUR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mops.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach