Przetargi.pl
Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice - roboty uzupełniające

Gmina Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 117 100 , fax. 486 142 048
 • Data zamieszczenia: 2021-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozienice
  ul. Parkowa 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 486 117 100, fax. 486 142 048
  REGON: 52374900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.kozienice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice - roboty uzupełniające
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuję przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice w zakresie: 1) Budowa przyłącz kablowego niskiego napięcia nn 0,4kV w zakresie budowy oświetlenia drogowego w m. Chinów, 2) Budowa przyłącz kablowego niskiego napięcia nn 0,4kV w zakresie oświetlenia drogowego przy alei 11 Listopada w m. Kozienice, 3) Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia nn 0,4 kV w zakresie realizacji oświetlenia chodnika przy ul. Skłodowskiej 6 i 8 w m. Kozienice, 4) Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Wojska Polskiego, 5) Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m. Dąbrówki dz. Nr 99, 98, 87, 88, 89/2, 89/1, 102.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach