Przetargi.pl
Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu

Zespół Szkół Nr 21 ogłasza przetarg

 • Adres: 54-152 Wrocław, ul. Piotra Ignuta 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 373 88 88 , fax. 71 373 88 88
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 21
  ul. Piotra Ignuta 28 28
  54-152 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 373 88 88, fax. 71 373 88 88
  REGON: 00121973000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zszk21wroc.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowywanie i wydawanie posiłków w postaci obiadów dla dzieci Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu. Posiłki muszą być przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej. Dzieci szkolne: ilość dzieci objętych żywieniem: - max 175dzieci Rodzaje posiłków: obiad składający się z zupy i II dania + kompot, godziny wydawania posiłków dla dzieci szkolnych - obiad pomiędzy godzinami 11:30-14:00,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zszk21wroc.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach