Przetargi.pl
Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń stanowiskowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4590000 , fax. 022 4590201
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  ul. Konstruktorska 3a 3a
  02-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4590000, fax. 022 4590201
  REGON: 14213712800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfosigw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń stanowiskowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń stanowiskowych dla pracowników NFOŚiGW kierujących samochodami osobowymi w ramach obowiązków służbowych, mających długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów, w następującym zakresie i wymiarze: 1.1. Pierwsza pomoc, m.in. prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, etapy udzielania pierwszej pomocy, prawidłowe rozpoznanie i postępowanie w przypadkach: ran, krwotoków itp. - Szkolenie jednodniowe. 1.2. Wypadki drogowe oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych - bezpieczeństwo własne i pasażerów, m.in. zachowania kierowców na drodze, przyczyny powstawania wypadków, symulacja wypadków drogowych i ich analiza, minimalizacja zagrożeń związanych z napadami bandycko-rabunkowymi czy zastraszaniem użytkowników pojazdów - Szkolenie jednodniowe. 1.3. Eco Driving, m.in. zasady ekonomicznej jazdy, zmniejszenie kosztów eksploatacji samochodów, wpływ Eco Drivingu na środowisko - Szkolenie jednodniowe. 1.4. Doskonalenie techniki jazdy/bezpieczna jazda + jazda defensywna, m. in. zajęcia na płycie poślizgowej, jazda z użyciem alkogogli, test Stewarda, wyprowadzania auta z poślizgu, weryfikacja błędów i nawyków mogących spowodować niebezpieczeństwo na drodze - Szkolenie jednodniowe. Zamawiający określa zamówienie na łącznie nie więcej niż 93 miejsca szkoleniowe, w tym trzy pierwsze tematy (1.1. - 1.3.) x nie więcej niż 27 uczestników w każdym i czwarty temat (1.4.) x nie więcej niż 12 uczestników. Zamawiający zakłada organizację jednego tematu szkoleniowego w 3 turach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK III O/Warszawa 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001. Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Dokument powinien być złożony w formie, która gwarantować będzie Zamawiającemu możliwość skorzystania z kwoty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Trenerów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfosigw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach