Przetargi.pl
Przygotowanie projektu graficznego, druku i składu broszury w j. angielskim projektu OSS-OneStopShop dla konkurencyjności MŚP, oraz dostawę broszury.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (17) 86-76-238 , fax. (17) 85 20 611
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. (17) 86-76-238, fax. (17) 85 20 611
  REGON: 690260330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie projektu graficznego, druku i składu broszury w j. angielskim projektu OSS-OneStopShop dla konkurencyjności MŚP, oraz dostawę broszury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, druku i składu broszury w ję-zyku angielskim w ilości 500 sztuk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz dostarczenie pliku pdf broszury oraz edytowalnego pliku broszury w dowolnym programie graficznym.Zamówienie obejmuje:a) Projekt graficzny: zaproponowany przez Wykonawcę, związany z tematyką projektu OSS, innowacyjności i przedsiębiorczości;b) Programowy brand manual zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego;c) niezbędne logotypy oraz teksty artykułów, a także możliwe do wykorzystania grafiki dostarczy Zamawiający (możliwa będzie konieczność wykorzystania stworzonej przez potencjalnego Wykonawcę grafiki/zdjęć lub zdjęć z ogólnodostępnych baz z licencją CC0)d) Druk: zapewnia Wykonawca;e) Nakład: 500 szt;f) Wymiary: 210mm x 210mm (po zamknięciu)g) Objętość – 20 stron (+/- 4 strony) plus okładka – 4 stronyh) Druk – kolor CMYK 4+4i) Papier kreda błyskj) Gramatura papieru: okładka – 250 g/mkw; środek – 170 g/mkwk) Szyta druteml) Edytowalny plik broszurym) Treść artykułów do broszury zostanie dostarczona przez Zamawiającegon) Brief graficzny stanowi integralną część niniejszego zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22150000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną