Przetargi.pl
Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Jednostek Gminy Stalowa Wola

Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 819 47 10
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 819 47 10
  REGON: 384503002
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Jednostek Gminy Stalowa Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe, zwane również „Oprogramowaniem”, na okres 12 miesięcy od dnia dostawy licencji dla następujących Jednostek Organizacyjnych:1) Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 2, 37-450 Stalowa Wola;2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18, 37-450 Stalowa Wola; 3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola;4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10, 37 – 464 Stalowa Wola;5) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola;6) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55A, 37-450 Stalowa Wola7) Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 10, 37- 450 Stalowa Wolałącznie dla 346 Użytkowników (w tym maksymalnie 7 serwerów).2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do Zaproszenia do negocjacji.3. Szczegółowe zasady wykonywania dostaw zostały uwzględnione we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji.4. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób przez Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)Główny Kod CPV: 48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego6. Centralny Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 7. Uzasadnienie niedokonania podziału postępowania na części:Przedmiot zamówienia stanowi jedną kategorię zakupową i ze względu na tożsamość przedmiotową w żaden sposób nie utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom złożenia oferty. Jeden Wykonawca będzie miał najlepszą wiedzę dotyczącą całości zamówienia i zabezpieczy interesy Zamawiającego przy realizacji. Ponadto wartością stanowiącą podstawę wyboru trybu jest łączna wartość innych podobnych zamówień ujętych w planie zamówień publicznych. Centralny Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych niemniej jednak niniejsze postępowanie stanowi jedną z części - jedno z wielu postępowań. Dokonywanie dalszego podziału wiązałoby się z nadmiernym rozdrobnieniem zamówienia.8. Równoważność materiałów i urządzeń:1) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w załącznikach. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.6) Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego zatwierdzenia. W przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniają, zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach