Przetargi.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 35-074 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 31
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 852 39 10
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  al. Józefa Piłsudskiego 31
  35-074 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 852 39 10
  REGON: 001036974
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.ohp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie wraz z uzgodnieniami, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, wytwarzającej energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem i przyłączeniem obiektu do sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy nr konta: 95 1010 1528 2013 3513 9120 0000 z dopiskiem: „Fotowoltaika – OSiW Iwonicz”.5. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.8. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych - dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym wystawcy tego dokumentu (Gwaranta). W treści winna zostać zawarta informacja, iż wycofanie przez Wykonawcę wadium przed upływem jego okresu ważności może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego.9. Wadium w formie niepieniężnej musi dotrzeć do Zamawiającego przed końcem terminu składania ofert. Pożądane jest, aby oryginał wadium został przekazany wraz z ofertą. Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentu wadialnego za pomocą poczty elektronicznej (na adres: podkarpacka@ohp.pl) albo poprzez ePUAP na konto /podkarpackaohp/SkrytkaESP10. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji, poręczenia lub inny dokument stanowiący formę wadium, winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela, iż na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami SWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.11. Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji, nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą,2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.14. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,2) którego oferta została odrzucona,3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.15. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 14 niniejszego rozdziału, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej , o których mowa w rozdziale XXII niniejszej SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 200 000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji niniejszej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców (dokument nie wymagany na etapie składania ofert).4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, iż:a) w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał dostawy i montażu co najmniej dwóch instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy min. 40 kW każda – wraz z załączeniem dowodów określających, czy te instalacje zostały wykonane należycie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, dla którego została wykonana instalacja potwierdzające, iż wskazane zadanie zostało wykonane w sposób należyty (np. referencje, protokół odbioru prac z pozytywną oceną) – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa Załącznik nr 7;b) dysponuje co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do sporządzenia projektu instalacji fotowoltaicznej, o min. 2 letnim doświadczeniu (za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca składa Załącznik nr 6;c) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami instalatora w zakresie OZE-UDT (certyfikat OZE), o min. 2 letnim doświadczeniu w montażu i dozorze montażu instalacji fotowoltaicznych, która fizycznie zajmie się montażem oraz nadzorem montażu instalacji fotowoltaicznej - na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa Załącznik nr 6
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach