Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawy obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62800 Kalisz, ul. Winiarska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 673 016 , fax. 627 575 724
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
  ul. Winiarska 26
  62800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 673 016, fax. 627 575 724
  REGON: 29604100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawy obiadów dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawy obiadów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zezwalającej na prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu, b) posiada aktualną decyzję wydaną przez Państwowy Inspektorat Sanitarny dopuszczająca środek transportu do transportu żywności (środek transportu, o którym mowa w punkcie 5 podpunkt b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) dokumenty potwierdzający wdrożenie u Wykonawcy systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składa się: - HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, - GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna, - GHP – Dobra Praktyka Higieniczna.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wypełnione zestawienie asortymentowo – cenowe, opracowane w oparciu o Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, d) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. 2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach