Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, Al. Legionów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 682 16 93 , fax. 25 684 32 13
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
  Al. Legionów 11
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 25 682 16 93, fax. 25 684 32 13
  REGON: 14203287200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smwg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. polegających na kompleksowym, całodziennym wyżywieniu pacjentów, poprzez przygotowanie, z produktów własnych Wykonawcy 4 posiłków dziennie: I śniadania, II śniadania, obiadu, kolacji. W ramach zamówienia przewiduje się dostarczanie posiłków do 6 oddziałów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o., tj.: • Oddział dzienny logopedyczno-foniatryczny • Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego • Oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych • Oddział nerwic młodzieżowych • Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą • Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych – ok. 150 pacjentów średnio dziennie. Średnie miesięczna ilość osobodni – 4562,50, gdzie 1 osobodzień to całodzienne wyżywienie pacjenta tj. śniadanie, śniadanie II, obiad , kolacja. Ogólna ilość dostaw/ osobodni w okresie objętym umową – 54750. Wskazana ilość osobodni ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od liczby leczonych pacjentów. Ilość punktów żywienia oraz ilość pacjentów może ulec zmianie w wyniku zmian organizacyjnych jak też bieżących potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają: 1) aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inny dokument potwierdzający w sposób wystarczający przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy dotycząca kuchni w której będą przygotowywane posiłki. W przypadku Wykonawców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed wejściem w życie w/w ustawy – co najmniej posiadaniem decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy. 2) aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) sekcji 7.7.5. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) sekcji 7.7.6.–7.7.8. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w SIWZ w sekcji 7.8.1. i 7.8.2. pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w SIWZ w sekcji 7.8.2. pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji 7.8. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważności w/w dokumentów i oświadczeń określają terminy wskazane w sekcji 7.9. SIWZ. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji 7.7.5. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w sekcji 7.8.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach