Przetargi.pl
przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze przy ul. Kąpielowej 7

Szkoła Podstawowa nr 8 ogłasza przetarg

 • Adres: 65-385 Zielona Góra, ul. Kąpielowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68) 324 89 14 , fax. (68) 324 89 16
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 8
  ul. Kąpielowa 7
  65-385 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (68) 324 89 14, fax. (68) 324 89 16
  REGON: 97057019500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp8.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze przy ul. Kąpielowej 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze przy ul. Kąpielowej 7 CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9 a. w ilości maksymalnie dziennie: 250 obiadów dla uczniów klas I - VIII - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 150g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 100g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 250g - gulasz , spaghetti i inne – 90g masy mięsnej + 50g sosu, - gołąbki z sosem – 200g +100g sosu - surówka, jarzyny – 100g - woda – 200ml b. ilość dni żywieniowych: w I semestrze od dnia 11.01.2021r. – 24.06.2021r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: ferie zimowe, przerwa świąteczna, egzaminy ósmych klas - ilość 98 dni żywieniowych, w II semestrze od dnia 06.09.2021r. do dnia 22.12.2021r. z wyłączeniem dni wolnych zajęć - ilość 73 dni żywieniowych 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 42.750 szt. obiadów. 2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące czynności: związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę : 1) Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę personel bezpośrednio wykonujący czynności: związane z gotowaniem ( kucharza), pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób z wymogiem spełnienia następujących warunków : a) umowa o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) co najmniej na okres wykonywania ww. czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia ; b) wymiar czasu pracy co najmniej 1/2 etatu; c) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto, 2) Wymagania w zakresie lokalu i transportu: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. II SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach