Przetargi.pl
Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Zespołu Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zdunach przy ul. Łacnowej 26 oraz po zakończeniu nauki szkolnej do domów.

Zespół Szkół w Zdunach ogłasza przetarg

 • Adres: 63-760 Zduny, ul. Łacnowa 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7215513 , fax. 62 7215771
 • Data zamieszczenia: 2013-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Zdunach
  ul. Łacnowa 26 26
  63-760 Zduny, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7215513, fax. 62 7215771
  REGON: 30062797100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.zduny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Zespołu Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zdunach przy ul. Łacnowej 26 oraz po zakończeniu nauki szkolnej do domów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie dowożenia uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum na zajęcia lekcyjne oraz odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania w roku kalendarzowym 2014. Dowóz uczniów odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia tj. od 02 stycznia 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej - rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego - według pisemnego złożonego zapotrzebowania przez zamawiającego. 2. Liczba kilometrów dziennie - 152 km od poniedziałku do piątku. 3. Autobusy - 39 miejsc siedzących lub większe, w dobrym stanie technicznym - posiadające aktualne przeglądy techniczne, zapewnienie w razie potrzeby autobusów rezerwowych. 4. Liczba autobusów rano - 2. Wyjazd autobusów w porze umożliwiającej dojazd dzieciom i młodzieży na zajęcia do szkoły na godz. 800. 5. Liczba autobusów po południu - 2. 6. Ilość uczniów dowożonych będzie wynosić 63. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca, zaś opiekę nad przewożonymi uczniami zapewni zamawiający. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA TRAS DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW: PRZYWÓZ 1. Linia: Krotoszyn-Perzyce-Zduny-Baszków-Bestwin-Ruda-Rochy-Baszków-Siejew-Zduny 655 Krotoszyn - przystanek PKS ul. Zdunowska - wsiada opiekun Perzyce -wieś Zduny - szkoła Baszków Bestwin Ruda Rochy Baszków - szkoła Piaski Siejew - przystanek 750 Zduny - szkoła 2. Linia: Krotoszyn-Konarzew-Baszków-Dziewiąte-Baszków-Zduny 705 Krotoszyn Konarzew - przystanek PKS - wsiada opiekun Baszków Dziewiąte Baszków - przystanek PKS 755 Zduny - szkoła Krotoszyn ODWÓZ 1. Linia: Krotoszyn-Zduny-Siejew-Baszków-Bestwin-Ruda-Rochy-Baszków-Krotoszyn (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) Krotoszyn 1415 Zduny - szkoła - wsiada opiekun Siejew Piaski Baszków - szkoła Bestwin Ruda Rochy Baszków - wysiada opiekun Konarzew Krotoszyn ( piątek) Krotoszyn 1320 Zduny - szkoła - wsiada opiekun Siejew Piaski Baszków - szkoła Bestwin Ruda Rochy Baszków - wysiada opiekun Konarzew Krotoszyn 2. Linia: Krotoszyn-Zduny-Baszków-Dziewiąte-Konarzew-Krotoszyn (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) Krotoszyn 1415 Zduny - szkoła - wsiada opiekun Baszków Dziewiąte Konarzew - wysiada opiekun Krotoszyn (piątek) Krotoszyn 1320 Zduny - szkoła - wsiada opiekun Baszków Dziewiąte Konarzew - wysiada opiekun Krotoszyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs.zduny.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach