Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONYNA NAPRAWY I KONSERWACJE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ORAZ FAKSÓW. Nr sprawy: INF/27/2009

Jednostka Wojskowa 4213 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100/102
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 7656 202 , fax. 0-71 7652 228
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4213
  ul. Obornicka 100/102 100/102
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 7656 202, fax. 0-71 7652 228
  REGON: 02062570100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONYNA NAPRAWY I KONSERWACJE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ORAZ FAKSÓW. Nr sprawy: INF/27/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZETARG NIEOGRANICZONYNA NAPRAWY I KONSERWACJE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ORAZ FAKSÓW wg siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24, spełniają warunki określone w art.22 ust.1oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 2 - oświadczenie określone w art.44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru zawartego w załączniku nr 3; - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych. - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami, które posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE Podstawa prawna żądania w/w dokumentów: Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dn. 22 stycznia 1999 r. (tj. Dz. U z 2005r. Nr 196, poz. 163 z późn.zm ); - Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum). Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku Pełnomocnictwa wymaga się oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) - oświadczenie określone w art.44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 3); - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych. - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami, które posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE Podstawa prawna żądania w/w dokumentów: Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dn. 22 stycznia 1999 r. (tj. Dz. U z 2005r. Nr 196, poz. 163 z późn.zm ); - Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum). Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku Pełnomocnictwa wymaga się oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach