Przetargi.pl
PN NA usługi naprawy i serwisowania komputerów, urządzeń drukujących, powielających i wielofunkcyjnych

Jednostka Wojskowa 4229 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Poznańska 58
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7663715 , fax. 71 7663701
 • Data zamieszczenia: 2012-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4229
  ul. Poznańska 58 58
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7663715, fax. 71 7663701
  REGON: 93007787600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4rblo.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN NA usługi naprawy i serwisowania komputerów, urządzeń drukujących, powielających i wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienie o wartości poniżej 130 tys euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla przedmiotowego zamówienia ustala się wadium w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00 100), przy czym dla poszczególnych części, wymienionych w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz wadium wynosi odpowiednio: 1) dla części 1 - 700,00 zł; 2) dla części 2 - 600,00 zł; 3) dla części 3 - 600,00 zł; 4) dla części 4 - 600,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.4rblog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach