Przetargi.pl
Naprawy sprzętu komputerowego eksploatowanego w Oddziale ZUS w Wałbrzychu i jednostkach terenowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-390 Wałbrzych, pl. Grunwaldzki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8437175 , fax. 074 8425495
 • Data zamieszczenia: 2009-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  pl. Grunwaldzki 1 1
  58-390 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8437175, fax. 074 8425495
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawy sprzętu komputerowego eksploatowanego w Oddziale ZUS w Wałbrzychu i jednostkach terenowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawy sprzętu komputerowego eksploatowanego w Oddziale ZUS w Wałbrzychu i jednostkach terenowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie polegające na dokonywaniu napraw komputerów, drukarek i urządzeń teletransmisyjnych zbieżnych z przedmiotem zamówienia. 3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków (spełnia/nie spełnia) na podstawie wymaganych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców oddzielnie 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia aktualny odpis musi złożyć każdy z wykonawców oddzielnie. 3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaz wykonanych usług mogą złożyć łącznie. 4. Dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane należycie. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi musi złożyć każdy z wykonawców oddzielnie. 5. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności . Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, polisę mogą złożyć łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach