Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony z podziałem na pięć części na realizację zadań : 1. „Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu” 2. „Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu” 3. „Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Wągrowcu” 4. „Modernizacja placu zabaw, boiska, budowa siłowni przy ul. Zespołowej w Wągrowcu” 5. „Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu”

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2621522, 67 2680320 , fax. 67 2620325
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Wągrowca
  ul. Kościuszki 15 a
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2621522, 67 2680320, fax. 67 2620325
  REGON: 570791282
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony z podziałem na pięć części na realizację zadań : 1. „Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu” 2. „Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu” 3. „Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Wągrowcu” 4. „Modernizacja placu zabaw, boiska, budowa siłowni przy ul. Zespołowej w Wągrowcu” 5. „Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia w części pierwszej niniejszego przetargu jest przebudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych ora będzie pełnił funkcję placu zabaw ogólnodostępnego dla dzieci w różnym wieku. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja jest położony na terenie Przedszkola publicznego nr 1 w Wągrowcu, przy ul. Kcyńskiej 61. Nawierzchnia na placu zabaw została zaprojektowana z poliuretanu oraz piasku. Część urządzeń umieszczono na trawniku. W pobliżu placu będzie usytuowana tablica informacyjna oraz ławki i kosze na śmieci. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi:  Wycinkę fragmentu żywopłotu,  Demontaż istniejących elementów – ścieżki z płytek betonowych z obrzeżem, urządzeń zabawowych, niskich drewnianych płotków,  Remont wybranych elementów stanowiących obecne wyposażenie placu zabaw,  Roboty ziemne,  Ułożenie oporników betonowych na ławie wzdłuż ścieżki z kostki betonowej,  Ułożenie betonowej palisady na ławie wokół placu zabaw z poliuretanu,  Wykonanie betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe i małą architekturę,  Wykonanie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej,  Dostawę i montaż elementów zabawowych,  Dostawę i montaż elementów małej architektury,  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw,  Zasypanie piaskiem stref przy huśtawce wahadłowej i urządzeniach do zabawy w piasku,  Rozłożenie ziemi urodzajnej,  Posadzenie krzewów z zaprawą dołów,  Mulczowanie rabat z krzewami,  Wysiew trawnika,  Prace porządkowe,  Pielęgnacje zielenie przez okres 1 roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek. II. Przedmiotem zamówienia w drugiej części zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci szkolnych z przeznaczeniem dla dzieci klas 1-3, plac zabaw również dostępny będzie dla dzieci z poza szkoły. Nawierzchnia na placu zabaw została zaprojektowana z wylewanego poliuretanu. W pobliżu placu będzie usytuowana tablica informacyjna oraz ławki. Plac zabaw budowany będzie przy obecnym Gimnazjum nr 1 , w związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu nr XXX/202/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zostanie z dniem 01 września 2017 r. przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1 w Wągrowcu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: • Demontaż istniejących elementów - obrzeży i ogrodzenia z siatki, • Wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych, • Dostawę i montaż furtki od strony ul. Prusa, • Roboty ziemne, • Ułożenie oporników betonowych na ławie wzdłuż ścieżki, • Ułożenie betonowej palisady na ławie wokół placu zabaw, • Wykonanie betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe i małą architekturę, • Wykonanie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej, • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw, • Dostawę i montaż elementów zabawowych, • Dostawę i montaż elementów małej architektury, • Rozłożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr. 10 cm, • Wysiew trawnika, • Prace porządkowe, • Pielęgnację zieleni przez okres jednego roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek. III. Przedmiotem zamówienia w trzeciej części jest budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu przy ul. Kościuszki. Plac zabaw zostanie założony na istniejącym terenie zieleni porośniętym trawą, otoczonym drzewami od strony południowej i wschodniej. Program placu zabaw dostosowany dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Ze względu na lokalizację placu zabaw na terenie OSiR, wybrano urządzenia zabawowe ukierunkowane na aktywność ruchową dzieci. Urządzenia zabawowe mają za zadanie poprawiać koordynację ruchową i rozwijać sprawność fizyczną. Większość urządzeń umożliwia zabawę w grupach, dzięki czemu dzieci mogą się integrować z bawiącymi się rówieśnikami. 2. Przedmiot zamówienia w części trzeciej obejmuje między innymi:  Przygotowanie terenu pod budowę,  Ułożenie oporników betonowych na ławie wokół nawierzchni poliuretanowej placu zabaw,  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ze wzorem w dwóch kolorach,  Dostawę i montaż elementów zabawowych,  Dostawę i montaż elementów małej architektury,  Sadzenie krzewów z zaprawą dołów,  Ściółkowanie rabat zrębkami drzewnymi - warstwa 5 cm;  Prace porządkowe,  Pielęgnację zieleni przez okres jednego roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek. IV. Przedmiotem zamówienia w czwartej części jest modernizacja placu zabaw, modernizacja boiska oraz budowa siłowni plenerowej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu. Istniejący plac zabaw oraz boisko o nawierzchni asfaltowej zostaną zmodernizowane. Część urządzeń zabawowych przewidziana jest do demontażu, zostaną dostarczone i zamontowane nowe urządzenia. Przebudowie ulegnie nawiedzania boiska sportowego z asfaltowego na poliuretanowe. Plac zabaw zostanie podzielony na dwie strefy: dla dzieci młodszych oraz starszych. Zaprojektowano również rozbudowę istniejącego oświetlenia. 1. Przedmiot zamówienia w części czwartej obejmu między innymi : • Przesadzenie drzew, • Demontaż istniejących elementów –urządzeń zabawowych i małej architektury • Przygotowanie terenu pod budowę • Ułożenie oporników betonowych na ławie, • Wykonanie betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe i małą architekturę, • Wykonanie nawierzchni boiska sportowego, • Wykonanie regulacji siatki piłkochwytów, • Wykonanie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej, • Dostawę i montaż elementów zabawowych, • Dostawę i montaż elementów małej architektury, • Wykonanie nawierzchni mineralnej na placu siłowni zewnętrznej, • Zasypanie piaskiem stref przy urządzeniach zabawowych, • Posadzenie krzewów z zaprawą dołów, • Mulczowanie rabat z krzewami, • Rozłożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr. 15 cm, • Wysiew trawnika oraz regeneracja trawnika, • Prace porządkowe, • Pielęgnację zieleni przez okres jednego roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek. V. Przedmiotem zamówienia w piątej części jest modernizacja placu, który będzie pełnić funkcję placu zabaw ogólnodostępnego dla dzieci w różnym wieku. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw została zaprojektowana z piasku. W pobliżu placu będzie usytuowana tablica informacyjna oraz ławki i kosze na śmieci. 2. Przedmiot zamówienia w części piątej obejmuje między innymi : • Przygotowanie terenu pod budowę • Sadzenie krzewów z zaprawą punktową dołów, • Ściółkowanie rabat z krzewami, • Ułożenie oporników betonowych na ławie wzdłuż ścieżki i placu oraz pól piaskowych, • Wykonanie betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe i małą architekturę, • Wykonanie nawierzchni ścieżki i placu z kostki betonowej, • Dostawę i montaż elementów zabawowych, • Dostawę i montaż elementów małej architektury, • Zasypanie pól piaskowych, • Regeneracja trawnika z dowozem 5 cm warstwy humusu, • Prace porządkowe, wywóz i utylizacja usuniętej darni i ziemi z korytowania, • Pielęgnację zieleni przez okres jednego roku od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: a) dla części pierwszej zamówienia w wysokości: 5.000, 00 zł (pięć tysięcy złotych), b) dla części drugiej zamówienia w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), c) dla części trzeciej zamówienia w wysokości 4.000 zł (cztery tysiące złotych), d) dla części czwartej zamówienia w wysokości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych), e) dla części piątej zamówienia w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych). Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 14 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ),o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: -nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 oraz -spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca (Załącznik nr 5 do SIWZ) – jeśli dotyczy 6) zaleca się dołączenie do oferty płyty CD z zeskanowaną ofertą wraz z załączonymi dokumentami, w osobnym pliku należy zeskanować i nagrać na tę sama płytę dokumenty stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa”. 2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach