Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni ul. Środkowej w Czekanowie –na odcinku 230 metrów, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie.

Gmina Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63400 Ostrów Wielkopolski, Aleje Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062/7351190,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrów Wielkopolski
  Aleje Powstańców Wielkopolskich 12
  63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062/7351190,
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowwielkopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni ul. Środkowej w Czekanowie –na odcinku 230 metrów, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: - jezdnia bitumiczna szer. 5m długości 230m - konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm - kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2 - warstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości zmiennej - mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2 - pobocza z mieszanki granitowej 0-31,5 gr. 15cm Inwentaryzacja powykonawcza całości robót. Roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233223-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu o którym mowa w pkt. 5.1. SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach