Przetargi.pl
Usługa wywozu gnojowicy wraz z mieszaniem jej w zbiornikach i wymieszanie z glebą za pomocą brony talerzowej lub grubera

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214, , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, , fax. 655 299 464
  REGON: 7972800093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wywozu gnojowicy wraz z mieszaniem jej w zbiornikach i wymieszanie z glebą za pomocą brony talerzowej lub grubera
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa wywozu gnojowicy wraz z mieszaniem jej w zbiornikach i wymieszanie z glebą za pomocą brony talerzowej lub grubera w ilości 5500 m3 Obiekty do wywozu gnojowicy: - Ferma Trzody Chlewnej - 3500 m3 - Ferma Bydła Pawłowice - 1300 m3 - Bukaciarnia Pawłowice – 700 m3 Odległość pól od miejsca magazynu gnojowicy – od 1 do 5 km Załadunek gnojowicy przy pomocy pomp ssących urządzeń wywożących gnojowicę. Wymieszanie gnojowicy z glebą musi być wykonane w momencie aplikacji gnojowicy. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć utrzymanie całej trasy przejazdu w czystości (usuwanie ewentualnych plam gnojowicy oraz utrzymanie w czystości jezdni przyległej do pól na których będzie aplikowana gnojowica) Beczki do wywozu gnojowicy mają być wyposażone w liczniki do mierzenia ilości m3 załadowanej gnojowicy. Laguny magazynujące gnojowicę na terenie fermy trzody chlewnej należy po wypompowaniu gnojowicy wyczyścić w sposób mechaniczny (np. przy pomocy zgarniacza ciągnikowego) w taki sposób, który nie zwiększy ilości gnojowicy do wywozu. Paliwo – Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach