Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu w ramach zadań „Biały Rower” i „Na Woli baw się do Woli”

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 ogłasza przetarg

 • Adres: 60-409 Poznań, ul. Hangarowa 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13
  ul. Hangarowa 14
  60-409 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 634372133
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu w ramach zadań „Biały Rower” i „Na Woli baw się do Woli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu w ramach zadań „Biały Rower” i „Na Woli baw się do Woli” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).2. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:1) Projekt2) przedmiar robót,3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został również określony w Załączniku nr 3 do SWZ (projekt umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach