Przetargi.pl
Budowa sieci gazowej w gminie Pyzdry

GMINA I MIASTO PYZDRY ogłasza przetarg

 • Adres: 62-310 Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632768333
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA I MIASTO PYZDRY
  ul. Taczanowskiego 1
  62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie
  tel. 632768333
  REGON: 311019415
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci gazowej w gminie Pyzdry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Pyzdry, Tarnowa (gmina Pyzdry, powiat wrzesiński) - Etap II część 2. Zakres rzeczowy:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 dn 180 mm o długości L=3,0 mBudowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 dn 160 mm o łącznej długości L=4205,0 mBudowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 dn 90 mm o łącznej długości L=2723,0 mBudowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 dn 63 mm o łącznej długości L=8305,0mGazociągi średniego ciśnienia zaprojektowane są w drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz w pięciu działkach prywatnych. Zaprojektowane jest również przejście gazociągiem dn 160 jest pod kanałem Flisa oraz pod przepustem drogowym w drodze powiatowej metodą przewiertu sterowanego.Planowana data zakończenia całości realizacji zamówienia: 31.10.2023 r w tym terminie należy wykonać zadanie w dwóch etapach:Etap I do dnia 31.10.2022 r. –obejmujący obszar Rynku w Pyzdrach (zgodnie z załącznikiem nr 1- Plan Sytuacyjny ul. Rynek w Pyzdrach), całą miejscowość Tarnowa oraz odcinek pomiędzy miejscowością Tarnowa a miejscowością Pyzdry (do skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Zwierzyniec)Etap II do dnia 31.10.2023 r - cała miejscowość Pyzdry (z wyłączeniem Rynku)Termin realizacji etapów zamówienia jest ściśle związany z terminem zakończenia umowy o dofinansowanie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym „Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów ś/c na terenie miejscowości Pyzdry, Tarnowa - ETAP II cz.2” Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z opisem wykonawczym, załączonymi dokumentami formalno- prawnymi – uzgodnieniami i opiniami, załącznikami graficznymi, rysunkami.Ponadto dla przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:- przygotowania kompletu dokumentów w celu zawiadomienia przez Zamawiającego właściwego organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy gazociągów- przygotowania Planu BIOZ- zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, ochrony środowiska oraz p.poż,- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę- wykonania prac w drogach publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną - uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca uporządkuje teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach budowlano-montażowych oraz przygotuje teren budowy do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń- uczestnictwo w odbiorach: częściowych, technicznych i odbiorach końcowych przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach