Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 800 146 , fax. 177 800 146
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 800 146, fax. 177 800 146
  REGON: 000308637
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu. W ramach zadania wykonywane zostaną prace: 1.Prace rozbiórkowe zadaszenia, ścian wewnętrznych, schodów i spocznika, posadzek, instalacji wewnętrznych, częściowa rozbiórka elementów drogowych, chodników. 2.Roboty stanu surowego części dobudowanej. 3.Roboty adaptacyjne w części istniejącej. 4.Wykonanie kompletu instalacji wewnętrznych. 5.Roboty wykończeniowe. 6.Wykonanie przyłączy instalacyjnych oraz robót drogowych i zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące dokumenty: 1)Przedmiar robót branża architektoniczno – budowlana - załącznik nr 6 do SIWZ, 2)Przedmiar robót branża sanitarna - załącznik nr 7 do SIWZ, 3)Przedmiar robót branża elektryczna - załącznik nr 8 do SIWZ, 4)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża budowlana - załącznik nr 9 do SIWZ, 5)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna i teletechniczna - załącznik nr 10 do SIWZ, 6)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branża sanitarna - załącznik nr 11 do SIWZ, 7)Projekt zagospodarowania terenu Projekt Budowlany– tom I – załącznik nr 12 do SIWZ, 8)Projekt zagospodarowania terenu Projekt Wykonawczy – tom I – załącznik nr 13 do SIWZ, 9)Inwentaryzacja budowlana architektoniczno-konstrukcyjna pomieszczeń garażowych – załącznik nr 14 do SIWZ, 10)Projekt architektoniczno-budowlany tom II – załącznik nr 15 do SIWZ, 11)Projekt wykonawczy branża budowlana – architektura tom II część I. 1.A – załącznik nr 16 do SIWZ, 12)Projekt wykonawczy branża budowlana – konstrukcja tom II część I. 2. K – załącznik nr 17 do SIWZ, 13)Projekt wykonawczy branża sanitarna – instalacje sanitarne tom II – część I. 3. S – załącznik nr 18 do SIWZ, 14)Projekt wykonawczy branża elektryczna i teletechniczna – instalacje elektryczne i teletechniczne tom II – część I. 4. ET. – załącznik nr 19 do SIWZ, 15)Projekt wykonawczy zewnętrzne instalacje sanitarne tom II część II – załącznik nr 20 do SIWZ. 2.Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: a.projekt budowlany, b.projekt wykonawczy będący uszczegółowieniem, doprecyzowaniem projektu budowlanego, c.przedmiar robót w charakterze pomocniczym, d.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 3.Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45262700-8 Przebudowa budynków 45262800-9 Rozbudowa budynków 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 4.Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem Zamówienia. Zawarte w poszczególnych przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 5.Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu ze Specjalistą ds. Inwestycji p. Jerzy Światowiec (kom. 609076865). Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter nieformalny i informacyjny. Wykonawcy, celem uzyskania wiążących wyjaśnień dotyczących przedmiotu Zamówienia, mogą składać wnioski o udzielenie wyjaśnień zgodnie z zapisami w SIWZ. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Zamawiający zastrzega, iż sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym nie narusza art. 9a ust. 2 ustawy Pzp. 6.Wykonawca będzie realizował przedmiot Zamówienia w czynnym całodobowo podmiocie leczniczym, który będzie nieprzerwanie udzielać świadczeń zdrowotnych podczas realizacji projektu, co może uniemożliwić czasowe wyłączenie lub zamknięcie poszczególnych pomieszczeń w tych podmiotach w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do takiej organizacji wykonywanych prac, by nie uniemożliwiać udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego. 7.Wykonawca powinien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot Zamówienia w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, w tym pacjentów, umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie. 8.Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na terenie obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem. 9.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest: a.ogrodzić plac budowy, b.oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze), c.powiadomić właścicieli działek sąsiadujących i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach, d.opracować plan organizacji placu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, e.zabezpieczyć drogi dojazdowe i istniejące parkingi. 10.Wykonawca w ramach niniejszego Zamówienia jest zobowiązany wykonać wszystkie prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, osiągnął gotowość do użytkowania. 11.Prace wymagane przez Zamawiającego, a nieobjęte dokumentacją projektową: a.wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku wraz z wyposażeniem, b.wykonanie „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, c.wykonanie niezbędnych instrukcji obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń, d.wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, e.wykonanie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory ze szczegółowym spisem treści) w formie papierowej oraz wersji elektronicznej, f.uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla poszczególnych etapów realizacji robót na podstawie pełnomocnictwa udzielonego od Zamawiającego. 12.Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”. 14.Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 15.Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 16.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne. 17.Szpital posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat ISO 9001:2008 i 14001. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami (dostępne w siedzibie Zamawiającego) oraz standardami akredytacyjnymi dostępnym na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz jest zobowiązany do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów i procedur, jak również procedurami z zakresu bhp ppoż. 18.Wykonując obowiązki określone w art. 208 Kodeksu pracy, Strony zawrą porozumienie odnośnie zasad przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców zatrudniających pracowników jednocześnie wykonujących pracę w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koordynatora, zaakceptowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 K.p. 19.Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji: - min. 36 miesięcy – max. 72 miesiące na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone i zamontowane wyposażenie. Warunki dotyczące gwarancji: a)Gwarancja obowiązywać będzie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b)Okres gwarancji zaczyna bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. c)Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie Wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Części XI SIWZ. d)Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. Udzielona gwarancja obejmuje również zamontowane przez Wykonawcę urządzenia. e)W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzenia wszelkich przeglądów serwisowych, w tym przeglądów serwisowych zamontowanych urządzeń. Okres gwarancji na windę obejmuje 1 raz w miesiącu przegląd i konserwację. f)W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. g)Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. h)W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. i)Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. j)Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 20.Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 z późn.zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności związane z wykonywaniem prac fizycznych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszących w następującym zakresie: wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne, elektryczne, teletechniczne, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Szczegółowe wymagania dot. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w SIWZ – Wzór umowy. 21.Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy następujące dokumenty : a.kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej, b.Program Zapewnienia Jakości (PZJ), c.harmonogram rzeczowo-finansowy. 22.Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz powinna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe. 2.Wysokość wadium wynosi: 22.000,00 zł 3.Forma wniesienia wadium winna być zgodna z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego prowadzone w PKO BP nr 33 1020 4391 0000 6802 0170 1705), b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i1240). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty. 5.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a.odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach