Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Brzozów

Gmina Brzozów ogłasza przetarg

 • Adres: 36200 Brzozów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 341 050 , fax. 134 341 055
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzozów
  ul. Armii Krajowej 1
  36200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 134 341 050, fax. 134 341 055
  REGON: 37044023500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: brzozow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Brzozów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót drogowych: 1) zadanie nr 1- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dgr nr 2092 w Górkach , 2) zadanie nr 2 – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dgr nr 207 w Zmiennicy, 3) zadanie nr 3 – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dgr nr 887 i 855 w Humniskach, 4) zadanie nr 4 – Przebudowa drogi gminnej na dgr nr 2671 etap II w Humniskach, 5) zadanie nr 5 - Modernizacja drogi gminnej na dgr nr 1185/2 etap II w Turzym Polu, 6) zadanie nr 6 – Modernizacja drogi gminnej na dgr nr 8848 i 5466 w Przysietnicy, 7) zadanie nr 7 - Modernizacja kruszywem kamiennym dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dołączone do dokumentacji przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach