Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony PN/04UB/01/2017 o wartości poniżej 209 000 Euro na usługi ubezpieczeniowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01201 Warszawa, ul. Wolska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3355212, 214 , fax. 22 33 55 375
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
  ul. Wolska 37
  01201 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3355212, 214, fax. 22 33 55 375
  REGON: 29794500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony PN/04UB/01/2017 o wartości poniżej 209 000 Euro na usługi ubezpieczeniowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: •obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; •ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności leczniczej w tym apteki szpitalnej; •ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozaleczniczej i posiadanego mienia; •ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; •ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach