Przetargi.pl
Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09100 Płońsk, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 622 691 , fax. 023 663 13 40
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
  ul. Płocka 39
  09100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 622 691, fax. 023 663 13 40
  REGON: 13037784700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na mechanicznym i ręcznym zamiataniu ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk. 1.Zakres usługi: 1)pozimowe uprzątnięcie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż w okresie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2017 roku (łączna powierzchnia – 241 223, 00 m2) z zebraniem zalegającego piasku używanego do akcji zimowego utrzymania ulic i parkingów gminnych, z przygotowaniem do bieżącego utrzymania czystości w ramach „Mechanicznego i ręcznego zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk” - zgodnie z wykazem ulic i parkingów gminnych; 2)mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów gminnych w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 15 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (łączna powierzchnia – 241 223, 00 m2) - zgodnie z wykazem ulic i parkingów gminnych i harmonogramem zamiatania; 3)przywrócenie porządku (zebranie odpadów, ich wywóz i zagospodarowanie) po imprezach plenerowych organizowanych pod patronatem bądź przy współudziale Urzędu Miejskiego w Płońsku na terenie miasta w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (max 20 imprez na powierzchni ok. 5 500,00 m2). Zamawiający na 5 dni przed planowaną imprezą określi przewidywaną ilość osób biorących w niej udział. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić odpowiednią ilość i pojemność pojemników; 4)dodatkowe wg potrzeby Zamawiającego zamiatanie ulic i parkingów gminnych wynikające z aktualnych potrzeb (uroczystości lub imprezy okolicznościowe) rezygnując jednorazowo z zamiatania innych ulic o podobnej powierzchni w m2. 2.Do wykonania ww. prac należy używać bezpyłowych zamiatarek mechanicznych przeznaczonych: do zamiatania ulic - 1 szt., do zamiatania parkingów i wysepek ulicznych - 1 szt. oraz pojazdu przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych - 1 szt. 3.Czas pracy zamiatarek: 1)ustala się czas pracy bezpyłowych zamiatarek mechanicznych przeznaczonych: do zamiatania ulic - 1 szt. oraz do zamiatania parkingów i wysepek ulicznych - 1 szt. w dni robocze w godzinach pomiędzy 1800 a 700 dnia następnego; 2)Zamawiający i Wykonawca za zgodą Zamawiającego zastrzegają sobie prawo do ustalenia innego czasu pracy zamiatarki jednorazowo lub w określonym czasie. 4.„Wykaz ulic i parkingów gminnych wraz z częstotliwością mechanicznego i ręcznego zamiatania” przedstawia załącznik nr 1 do wzoru umowy. 5.Szczegółowy harmonogram zamiatania ulic i parkingów gminnych zostanie ustalony z Wykonawcą usługi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. 6.Wytwórcą odpadów jest Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90612000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach