Przetargi.pl
Zakup mediów w związku z realizacją media planu 2017, ZP-DC-5/17

Urząd Dozoru Technicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 722 100 , fax. 225 722 388
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Dozoru Technicznego
  ul. Szczęśliwicka 34
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 722 100, fax. 225 722 388
  REGON: 1719630000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mediów w związku z realizacją media planu 2017, ZP-DC-5/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Rodzaj, ilości i charakterystyka przedmiotu zamówienia zostały zawarte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach