Przetargi.pl
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie detektorów półprzewodnikowych do weryfikacji dawki in-vivo na potrzeby Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie detektorów półprzewodnikowych do weryfikacji dawki in-vivo na potrzeby Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie detektorów półprzewodnikowych do weryfikacji dawki in-vivo pacjentów poddanych radioterapii: typu ISORAD 6-12 MV i 15-25 MV oraz dla pacjentów poddanych procedurze TBI: typu Electron QED w ilości: a) 8 szt. 6-12 MV typu ISORAD Detector, b) 8 szt. 15-25 MV typu ISORAD Detector c) 12 szt. typu Electron QED Detector, do systemu dozymetrii IN VIVO rf- IVD producenta Sun Nuclear Corporation spełniających nw. warunki (parametry): - pomiar: pomiar dawki promieniowania fotonowego X lub elektronowego w zakresie 1 – 20 MeV oraz promieniowania gamma terapeutycznych źródeł izotopowych, - budowa: cylindryczna konstrukcja dla odpowiedzi izotropowej i/lub aktywna powierzchnia pomiaru 0,04 mm2, giętkie doprowadzenie o długości 1,5 – 3 m, - czułość: min. 25 nC/Gy, spadek czułości < 3% w pełnym zakresie kątowym (360 deg), - utrata sygnału: < 2% przy podaniu dawki ok. 200cGy w przeciągu 15 min. od zakończenia ekspozycji, - zależność temperaturowa: < 2%, gdy sygnał wynosi ok. 20 mV, na 1 C w zakresie temp. Od 0º do temperatury, w jakiej dokonano pomiaru do dawki skumulowanej 4000 mV; < 1%, gdy sygnał wynosi ok. 200 mV, na 1 Cº w zakresie temp. Od 0º do temperatury, w jakiej dokonano pomiaru do dawki skumulowanej 20000 mV, - zależność energetyczna dla fotonów i elektronów: < 5%, w zakresie energii od 1 do 20 MeV w przypadku pomiaru wykonywanego z nakładką zapewniającą równowagę elektronową, - kompatybilne z czytnikiem/zestawem rf-IVD2. 2. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczenie detektorów półprzewodnikowych do weryfikacji dawki in-vivo realizację po jednej dostawie w każdym roku obowiązywania umowy, na podstawie zamówienia składanego do Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną w ilości po 50% z każdego asortymentu za każdym razem. 3. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych , licząc od daty złożenia do niego zamówienia faksem/drogą elektroniczną. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego. 6. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru i płynność dostaw przez cały okres obowiązywania umowy. Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień: 33151000-3 urządzenia i wyroby do radioterapii. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na detektory dedykowane do systemu dozymetrii IN VIVO rf- IVD producenta Sun Nuclear Corporation i kompatybilne z czytnikiem/zestawem rf-IVD2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji zamówienia przez okres 24 miesiące od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33151000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: podpisane oświadczenie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty. 2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. 3. Aktualne na dzień składania ofert: • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 5. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie o podwykonawcach. 6. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 8 do SIWZ- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach