Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w endoskopii dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 723183366, , fax. 323183362
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
  Bytomska 41
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 723183366, , fax. 323183362
  REGON: 00030825800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2myslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w endoskopii dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w endoskopii dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach z podziałem na 20 części (pakietów) tj.: Pakiet nr 1 MATERIAŁY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH, Pakiet nr 2 HEMOSPRAY, Pakiet nr 3 TESTY UREAZOWE, Pakiet nr 4 PĘTLE ENDOLOOP, Pakiet nr 5 PROTEZY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, Pakiet nr 6 ZESTAW DO OPASKOWANIA ŻYLAKÓW PRZEŁYKU , Pakiet nr 7 KLIPSOWNICA, Pakiet nr 8 PĘTLA DO POLIPEKTOMII BEZ IGŁY, Pakiet nr 9 IGŁY DO OSTRZYKIWANIA, Pakiet nr 10 ELEKTRODA DO KOAGULACJI ARGONOWEJ, Pakiet nr 11 PUŁAPKA NA POLIPY, Pakiet nr 12 PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE, Pakiet nr 13 ZESTAW DO PEG Pakiet nr 14 BALON DO ROZSZERZANIA PRZEŁYKU, Pakiet nr 15 SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPU, Pakiet nr 16 USTNIKI DO GASTROSKOPII, Pakiet nr 17 KLESZCZE JEDNORAZOWE, Pakiet nr 18 SIATKA DO USUWANIA POLIPÓW, Pakiet nr 19 OVERTUBE PRZEŁYKOWE, Pakiet nr 20 OVERTUBE ŻOŁĄDKOWY. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa stanowiąca załączniki nr 2.1 do 2.20 SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany będzie w razie konieczności do przeprowadzenia bezpłatnego specjalistycznego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie stosowania i wykorzystania oferowanych wyrobów. 5. Towar dostarczany będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień/raportów z zużycia asortymentu. 6. W przypadku pakietów: nr 1 Materiały do zabiegów endoskopowych, nr 2 Hemospray, nr 5 Protezy do dróg żółciowych, nr 6 Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, nr 7 Klipsownica, nr 9 Igły do ostrzykiwania, nr 10 Elektroda do koagulacji argonowej, nr 13 Zestaw do PEG Zamawiający wymaga utworzenia depozytu (szczegóły w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3.2. do SIWZ). Rozliczany będzie zużyty asortyment. 7. Wykonawca gwarantuje, że: a) dostarczy towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad. b) dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania. c) dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. d) na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości. e) na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, data produkcji. 8. Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, w tym spełniać następujące wymagania: a) spełniać tzw. wymagania zasadnicze w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania, oznakowania tych wyrobów, a także informacji dostarczonej przez wytwórcę; b) wystawiono dla nich deklarację zgodności, czyli oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi; c) są oznakowane znakiem CE. 9. Maksymalny termin dostawy asortymentu / uzupełnienia depozytu– 4 dni robocze 10. W miejscach gdzie Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródła a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania przez dany wyrób takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych, a w szczególności dotyczących poziomu bezpieczeństwa. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie do oferty: wykazu produktów oraz kart katalogowych lub innych dokumentów, w których zawarty jest ich dokładny opis pod kątem ich równoważności. 11. Zamawiający podał w załączniku nr 2 do SIWZ (2.1 do 2.20) optymalne wielkości opakowań i wymagane ilości przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach o ilości innej niż żądana przez Zamawiającego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości. Dopuszcza się przeliczenie ilości opakowań/ sztuk tak, aby ilość wyrobów była tożsama z ilością żądaną przez Zamawiającego. Fakt przeliczenia należy zaznaczyć w Specyfikacji Asortymentowo-cenowej, której zmiana dotyczy. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn.: a) Podane w Specyfikacjach Asortymentowo-cenowych ilości asortymentu są ilościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia ceny oferty. b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości o 40%, stosownie do potrzeb wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów oraz przeprowadzanych zabiegów. c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu między pozycjami w zależności od potrzeb, bez konieczności zmian w umowie, pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej wartości umowy o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen jednostkowych na niezmienionym poziomie. Kompensacja nie może spowodować zwiększenia całkowitej wartości umowy. d) Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. e) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący asortyment analogiczny, jak opisany w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% wartości przedmiotu zamówienia. 13. Warunki realizacji dostaw określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.1 oraz 3.2 do SIWZ. 14. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 20 pakietów (części). Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty obejmującej co najmniej jeden (1) pakiet (część). Pakiet (część) musi być wyceniony w całości. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie (części) zostaną odrzucone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz Asortymentowo–Cenowy sporządzony odrębnie do każdej części zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 2.1 do 2.20 do SIWZ 2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. 4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku , gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru , albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (np. KRS, CEIDG) dostępnego bez ograniczeń na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach