Przetargi.pl
Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29 - etap II (kondygnacja techniczna)

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, Daszyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 48(32)2310402 , fax. 48(32)2310402
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach
  Daszyńskiego 29
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 48(32)2310402, fax. 48(32)2310402
  REGON: 27288327600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29 - etap II (kondygnacja techniczna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 w Gliwicach-ETAP II (kondygnacja techniczna) na podstawie sporządzonego w tym celu projektu wykonawczego autorstwa prof. arch. Jerzego Witeczka oraz przedmiaru robót. Zamawiający wyjaśnia, iż na etap II (kondygnacja techniczna) składają się prace w zakresie rozbudowy i przebudowy budynków Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 - 31 w Gliwicach wykończenie wnętrz pomieszczeń nr 2.9 – 2.19 będących w stanie surowym zamkniętym o łącznej powierzchni 143,35m2 zawierającymi m. innymi wymiennikownię, wentylatornię, klimatyzatornię położonych na I piętrze na poziomie + 4,17, +4,53 wraz z wyposażeniem technicznym i wszystkimi instalacjami oraz ich połączeniem z przychodnią POZ i pozostałymi funkcjami, przeprowadzenie odbiorów technicznych i uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa w zakresie projektu wykonawczego to jest w części właściwej dla etapu II (kondygnacja techniczna), (zał. nr 6 SIWZ , stanowiącym również zał. nr 1 do wzoru umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca występujący w przetargu przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 20 000 PLN ( dwadzieścia tysięcy złotych). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 22 1050 1285 1000 0002 0211 5374 z dopiskiem „ Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP II ( kondygnacja techniczna) ”. 4) Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach, przy ul. Daszyńskiego 29, 44-100 Gliwice. 5) Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1- 3 ustawy. 6) Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 7) Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach