Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 2/2019

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza przetarg

 • Adres: 34-242 Łętownia, Łętownia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 773 010 , fax. 182 773 010
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
  Łętownia 353
  34-242 Łętownia, woj. małopolskie
  tel. 182 773 010, fax. 182 773 010
  REGON: 49039365200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsletownia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 2/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (owoce, warzywa) dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni od 01.07.2019 do 31.09.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, zamawiający żąda złożenia wypełnionego i podpisanego przez odpowiednio upoważnione osoby Oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594 ze zm.) w zakresie wdrożenia i stosowania systemu HACCP oraz posiadaniu dokumentacji potwierdzającej stosowanie wymienionego systemu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach