Przetargi.pl
Przebudowa korpusu drogi gminnej „Osiedle we Frycowej” wraz z budową chodnika w miejscowości Frycowa – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlano – kosztorysowej

Gmina Nawojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, Ogrodowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 445 70 68 , fax. 18 445 70 10
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nawojowa
  Ogrodowa 2
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  tel. 18 445 70 68, fax. 18 445 70 10
  REGON: 49189252900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa korpusu drogi gminnej „Osiedle we Frycowej” wraz z budową chodnika w miejscowości Frycowa – wykonanie dokumentacji projektowo – budowlano – kosztorysowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na przebudowę korpusu drogi gminnej „Osiedle we Frycowej” wraz z budową chodnika w miejscowości Frycowa na podstawie opracowanej koncepcji drogowej (z włączeniami do drogi krajowej nr 75 i drogi powiatowej Frycowa – Złotne), w skład której wchodzi projekt budowlany z elementami wykonawczymi w branżach: 1) Drogowej z odwodnieniem i chodnikiem lub ciągiem pieszym; 2) Oświetlenia ulicznego drogi na całej długości; Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej) i ma zawierać: po 5 egzemplarzy opracowań projektowych dla każdej branży oddzielnie; po 2 egzemplarze kosztorysów, przedmiarów i STWiOR oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być wykonana w formie zgodnej z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz wszystkich rozporządzeń i aktów prawnych towarzyszących obowiązujących w dacie sporządzenia opracowania, pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: - wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - uzyskanie niezbędnych opracowań geologicznych koniecznych dla prawidłowego sporządzenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, - uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii odpowiednio do przyjętych rozwiązań projektowych, - właściwe rozwiązania projektowe w zakresie odprowadzenia wód opadowych (teren nie posiada uzbrojenia w zbiorczą sieć kanalizacji opadowej), - przedstawienie Zamawiającemu opracowania projektowego w wersji roboczej do akceptacji, - uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego w szczególności dotyczących ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania, - przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), - pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje między innymi wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; sporządzanie odpowiednio do potrzeb dodatkowych rysunków i opisów w celu koniecznego uszczegółowienia elementów przedstawionych w projekcie budowlanym; uzgodnienie możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych w trakcie realizacji za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, czuwanie by zakres ewentualnych zmian nie wpływał istotnie na treść zatwierdzonego projektu budowlanego, pociągających za sobą konieczność zmiany pozwolenia na budowę; uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorze inwestycji. Nadzór autorski winien być sprawowany w postaci osobistego pobytu na budowie uprawnionego projektanta danej branży na wezwanie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowiązany będzie dostosować częstotliwość pobytów w niezbędnych ilościach odpowiednio do potrzeb zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa wyżej mieści się w cenie niniejszego zamówienia i nie może rodzić żadnych innych kosztów dodatkowych. 2. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 359). 3. Wadium należ wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej nr konta: 88 8811 0006 0022 0200 0013 0200 z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - zamówienie publiczne nr IRB.271.17.2019”. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa, przed upływem terminu składania ofert. W tytule zabezpieczenia należy wskazać „Wadium – zamówienie publiczne nr IRB.271.17.2019” 6. Wadium będzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach