Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w m. Rzepiennik Strzyżewski – etap II odc. 080 km 6+970,00 – 7+154,00”

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 211 754 , fax. 146 211 754
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
  ul. Ostrogskich
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 211 754, fax. 146 211 754
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w m. Rzepiennik Strzyżewski – etap II odc. 080 km 6+970,00 – 7+154,00”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę chodnika w m. Rzepiennik Strzyżewski w ciągu DW 980 ww. kilometrażu polegającą na wykonaniu: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - robót ziemnych, - elementów ulic, - poszerzenia jezdni, - odwodnienia, - obrukowania przepustu, - robót wykończeniowych, - urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - oraz opracowaniu i zatwierdzeniu projektu docelowej organizacji ruchu i jego realizacji w terenie, zgodnie z treścią OPZ i załącznikami do OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34953300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2 ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIW

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach