Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. 31 / 31 PN / 2014

Szpital Specjalistyczny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7861400 , fax. 32 7861646
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2
  ul. Stefana Batorego 15 15
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 7861400, fax. 32 7861646
  REGON: 27023589200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. 31 / 31 PN / 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie w przetargu nieograniczonego jest zakup wraz z dostawą systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu nr sprawy: 31 / 31 PN / 2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik B do SIWZ. Kod według CPV: 33.19.52.00-5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331952005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital2.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach