Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Hażlach.

Gmina Hażlach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-419 Hażlach, ul. Główna 57
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8569555 w. 32 , fax. 033 8524211
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hażlach
  ul. Główna 57 57
  43-419 Hażlach, woj. śląskie
  tel. 033 8569555 w. 32, fax. 033 8524211
  REGON: 07218247900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hazlach.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Hażlach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Hażlach w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Mapa Gminy stanowi załącznik do SIWZ. Charakterystyka Gminy: Obszar Gminy Hażlach wynosi 4 886,57 ha, w skład Gminy Hażlach wchodzi sześć miejscowości: Brzezówka, Hażlach, Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik i Zamarski. Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminę zamieszkuje 10024 osób z tego 1280 na terenie osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (GSM) w Pogwizdowie. Liczba nieruchomości zamieszkałych, które złożyły deklaracje (z wyjątkiem osiedla GSM) wynosi 2297. Powyższe dane mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności oraz w wyniku zamieszkania nowych budynków. W okresie od sierpnia 2013 r. do lipca 2014 r. łącznie zebrano z terenu nieruchomości zamieszkałych: 1531 ton odpadów zmieszanych (w tym popiół), 286 ton szkła, 124 ton tworzyw sztucznych, 24 tony papieru, 27 ton opon, 15 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 128 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 55 ton odpadów biodegradowalnych, leków 0,055 tony, odpadów budowlanych i remontowych 97 ton. Dane te pochodzą ze sprawozdań podmiotu odbierającego odpady z nieruchomości zamieszkałych. Ilość odpadów w okresie zamówienia może się nie pokrywać z danymi z aktualnego okresu. Wykonawca winien, przy kalkulacji ceny polegać również na własnej wiedzy i doświadczeniu. Wykonawca jest zobowiązany odebrać faktyczną ilość odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych jaka zostanie wytworzona na nieruchomościach zamieszkałych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Na terenie Gminy Hażlach obowiązuje mieszany system zbiórki odpadów komunalnych (worki, pojemniki oraz tzw. wystawki). Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zbiórka odpadów komunalnych będzie miała miejsce bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości jest znacznie utrudniony, w szczególności z powodu wąskich i nieutwardzonych dojazdów do posesji, w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru następujących frakcji odpadów: a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów gromadzonych w pojemnikach 110 l., 120l., 240 l lub kontenerach 1100 l oraz workach b) papieru i tektury gromadzonych w workach koloru niebieskiego lub pojemnikach typu dzwon/IGLO c) szkła w workach koloru zielonego lub pojemnikach typu dzwon/IGLO d) tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych w workach koloru żółtego lub pojemnikach typu dzwon/IGLO, e) odpadów ulegających biodegradacji w workach koloru brązowego, f) popiołu z palenisk domowych w pojemnikach lub workach koloru szarego g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas tzw. wystawki h) odpadów wielkogabarytowych (w tym mebli, stolarki okiennej i drzwiowej, wanien, umywalek, sedesów, dywanów i wykładzin, zderzaków samochodowych) podczas tzw. wystawki i) zużytych opon z samochodów osobowych podczas tzw. wystawki 2. Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej winien odbywać się z następującą częstotliwością: a) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z segregacji gromadzone w pojemnikach raz w miesiącu b) popiół z kotłów c.o. winien być odbierany zarówno z pojemników jak i w workach dwa razy w miesiącu od 1 listopada do 30 kwietnia. Zamawiający dopuszcza zbieranie popiołu wraz z odpadami zmieszanymi jednak w tym przypadku należy przewidzieć zbiórkę odpadów zmieszanych 2 razy w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia c) papier i tektura - jeden raz w miesiącu - system workowy, d)szkło - jeden raz w miesiącu - system workowy, e) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu - system workowy, f) odpady ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października, oraz raz w miesiącu od 1 listopada do 30 kwietnia - system workowy, g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym - bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych h) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym - bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych i) zużyte opony z samochodów osobowych - dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym - bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych Należy utrzymać dotychczasowe terminy dla poszczególnych rejonów: ZBIÓRKAODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki) ZBIÓRKA ODPADÓW ZMIESZANYCH I POZOSTAŁOŚCI Z SEGREGACJI (kubeł) HAŻLACH Cz 1 - Cieszyńska, Rudowska, Akacjowa, Czuchowska, Rolna, Długa, Spokojna, Myśliwska, Główna, Osiedlowa, Krótka, Kościelna, Ogrodowa, Siewna, Lipowa, Kręta, Cicha, Leśna, Kwiatowa, Rzeczna II poniedziałek miesiąca I poniedziałek miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: I i III poniedziałek miesiąca) HAŻLACH Cz 2 - Boczna, Parchów, Wiejska, Żródlana, Skośna, Pogwizdowska, Polna, Jastrzębska, Sadowa, Słoneczna, Kończycka, Brzozowa, Skoczowska, Karnowiec, Kostkowicka, Dębowa, Graniczna, Miodowa, Muroń, Rajska, Rybacka, Zagrodowa II wtorek miesiąca I wtorek miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: I i III wtorek miesiąca) BRZEZÓWKA - Dębowa, Graniczna, Hażlaska, Jagodowa, Kasztanowa, Leśna, Ogrodowa, Piękna, Pochyła, Podlipowa, Polna, Siewna, Skrajna, Słoneczna, Zaleska, Żniwna II środa miesiąca I środa miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: I i III środa miesiąca) POGWIZDÓW Cz 1 - Cieszyńska, Wrzosów, Górna, Szkolna, Astrów, Akacjowa, Ogrodowa, Urocza, Tulipanowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Krótka, Wierzbowa II czwartek miesiąca I czwartek miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: I i III czwartek miesiąca) POGWIZDÓW Cz 2 - Złota, Spacerowa, Wiśniowa, Cicha, Jasna, Dworska, Kościelna, Katowicka, Myśliwska, Sosnowa, Kolejowa, Krakowska, Gdańska, Warszawska, Zagrodowa, Wrocławska, Opolska, Modrzewiowa, Rajska, Graniczna, Brzozowa, Północna, Zachodnia, Zaleska II piątek miesiąca I piątek miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: I i III piątek miesiąca) KOŃCZYCE WIELKIE Cz 1 - Cieszyńska, Żwirowa, Lipowa, Statek, Świerkowa, Strażacka, Ks. Kukli, Topolowa, Dworcowa, Wygoda, Podlesie, Spacerowa, Stawowa, Kolejowa, Krótka, Kaczycka, Miła, Tęczowa, Leśna, Willowa, Zamkowa, Górna, Dolna, Dworska, Dębina, Sośnie, Wiśniowa IV poniedziałek miesiąca II poniedziałek miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04:II i IV poniedziałek miesiąca) KOŃCZYCE WIELKIE Cz 2 - Długa, Ks. Olszaka, Pilotów, Polna, Ogrodowa, Karolinka, Prosta, Sosnowa, Miodowa, Truskawkowa, Młyńska, Olszowa, Wierzbowa, Stroma, Szkolna, Kościelna, Graniczna, Skoczowska, Wiejska, Zielona, Słoneczna, Katowicka IV wtorek miesiąca II wtorek miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: II i IV wtorek miesiąca) RUDNIK - Centralna, Główna, Grabowa, Katowicka, Kręta, Leśna, Nowa, Polna, Słoneczna, Szkolna, Świerkowa IV środa miesiąca II środa miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: II i IV środa miesiąca) ZAMARSKI - Brzezie, Cieszyńska, Czarne Doły, Dębowa, Dojazdowa, Gacki, Główna, Grzybowa, Gumieńska, Kamienna, Krótka, Krzepty, Lipowa, Machnica, Miejska, Ogrodowa, Osiedlowa, Pasieki, Piękna, Północna, Rajdowa, Rakowiec, Rolna, Rolnicza, Rudowska, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Szerokie, Szkolna, Topolowa, Wichrowa, Widokowa Zielona, Żniwna, Lutnia, Truskawkowa IV czwartek miesiąca II czwartek miesiąca (lub w okresie 01.11 do 31.04: II i IV czwartek miesiąca) 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania z terenu osiedla GSM w Pogwizdowie następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością: a) zmieszane odpady komunalne i pozostałości z segregacji odpadów gromadzone w kontenerach 1100l - dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki, b) papier i tektura - gromadzone w pojemnikach typu dzwon dwa razy w miesiącu, c) szkło - gromadzone w pojemnikach typu dzwon dwa razy w miesiącu, d) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe - gromadzone w pojemnikach typu dzwon jeden raz w tygodniu w okresie od 1 maja do 31 października, oraz dwa razy w miesiącu od 1 listopada do 30 kwietnia w miesiącu, e) odpady ulegające biodegradacji -raz w miesiącu w systemie workowym (dopuszcza się tzw.big-bagi) worki należy dostarczyć do Administracji osiedla f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku g) odpady wielkogabarytowe - co dwa miesiące h) zużyte opony z samochodów osobowych - dwa razy w roku 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem wywozu. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 700-2000, w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów uwzględniającego odbiór wszystkich odpadów w terminie siedmiu dni roboczych od podpisania umowy oraz dostarczenia go właścicielom nieruchomości do dnia 23 grudnia 2014r. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 5. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych budynków wielorodzinnych oraz posesji indywidualnych będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp.; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 6. Wykonawca winien odbierać raz w tygodniu zapełnione kontenery przy Urzędzie Gminy Hażlach (3 szt. 1100 l) oraz z Cmentarza Komunalnego w Brzezówce (2 szt. 1100 l). Szacuje się, iż w okresie trwania umowy powstanie łącznie ok 13 ton odpadów z obiektu cmentarza komunalnego i Urzędu Gminy. 7. Wykonawca jest zobowiązany na polecenie Zamawiającego odebrać odpady komunalne z nieruchomości poza terminami określonymi w harmonogramie za dodatkowa odpłatnością. Wykonawca winien określić ryczałtowa cenę indywidualnego, dodatkowego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Dodatkowy odbiór winien być wykonany w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego 8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 1 stycznia 2015 r. apteki: w Pogwizdowie przy ul. Katowicka 15 i w Hażlachu przy ul. Długiej 25B oraz punkt apteczny w Kończycach Wielkich przy ul. Ks. Olszaka 8 w specjalnie oznakowane pojemniki przeznaczone na zbieranie przeterminowanych leków (konfiskatory) o pojemności min. 60 l posiadających odpowiednio skonstruowany otwór wrzutowy i zamknięcie uniemożliwiające wyciągnięcie przez osoby niepowołane umieszczonych wewnątrz pojemnika odpadów oraz opróżniać je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu lub raz na kwartał. 9. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 1 stycznia 2015 r. wyznaczone obiekty użyteczności publicznej: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach Szkoła Podstawowa w Hażlachu, ul. Kościelna 2, 43-419 Hażlach Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich, ul. Szkolna, 43-419 Hażlach Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie, ul. Szkolna , 43-418 Pogwizdów Szkoła Podstawowa w Zamarskach, u1.Szkolna 1, 43-419 Hażlach, w specjalnie oznakowane pojemniki o pojemności min. 60 l przeznaczone na zbieranie zużytych baterii posiadających otwór wrzutowy w pokrywie pojemnika, oraz posiadających zamknięcie uniemożliwiające wyciągnięcie baterii przez osoby niepowołane. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażania nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki przeznaczone na gromadzenie odpadów segregowanych: koloru niebieskiego na papier i tekturę, zielonego na szkło białe i kolorowe, żółtego na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, brązowego na odpady biodegradowalne, koloru szarego na popiół z kotłów CO po każdorazowym odbiorze tych odpadów w ilości odpowiadającej odebranym workom, w miejscu lub w sposób utrudniający roznoszenie ich przez wiatr. Worki winny być wykonane z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów) o pojemności od 60 litrów do 120 litrów, winny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów. Do dnia 23 grudnia 2014r. Wykonawca dostarczy do wszystkich nieruchomości objętych wykazem przekazanym przez Zamawiającego dwa komplety worków przeznaczonych do segregacji. Pracownicy Wykonawcy winni również posiadać worki w samochodach obsługujących Gminę i na każdą prośbę właściciela nieruchomości przekazać dodatkowe worki. Ponadto Wykonawca do 23 grudnia 2014 roku dostarczy do Urzędu Gminy w Hażlachu po 100 worków niebieskich, 100 zielonych, 200 żółtych, 200 brązowych oraz 500 worków szarych - worki te będą wydawane mieszkańcom którym zabrakło worków rozdanych. Wykonawca po e-mailowym zgłoszeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania na worki zobowiązany jest w terminie 3 dni dostarczyć brakujące worki do Urzędu Gminy. Wykonawca jest zobowiązany odbierać również odpady wystawione w niepełnych workach oraz w workach innych niż rozdawane, jeśli ich zawartość wskazuje na zgromadzenie odpadów objętych selektywną zbiórką. 11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z pojemników IGLO rozmieszczonych na terenie Gminy Hażlach i ich zagospodarowanie. W pojemnikach IGLO zbierane są następujące frakcje odpadów: pojemnik koloru niebieskiego : papier i tektura, koloru zielonego: szkło, koloru żółtego i pomarańczowego: tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe. Dodatkowo pojemniki koloru pomarańczowego posiadają kieszenie na baterie które Wykonawca jest również obowiązany opróżniać. Wykaz lokalizacji pojemników IGLO stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania pojemników co najmniej co dwa tygodnie nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie 48 godzin od zgłoszenia e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i zagospodarowania wszystkich odpadów leżących w pobliżu pojemników niezwłocznie po każdorazowym ich opróżnieniu oraz do utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym i higienicznym poprzez ich dezynfekcję z częstotliwością co najmniej cztery razy w roku. 12. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 13. O każdym przypadku braku możliwości odebrania odpadów z danej nieruchomości ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego najpóźniej do następnego dnia roboczego na adres poczty elektronicznej. 14. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu adresów nieruchomości na których powstały odpady a nie ujętych w wykazie nieruchomości przekazanym przez Zamawiającego. 15. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na odpady segregowane itp) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na e-mail Zamawiającego. Nie potwierdzenie załatwienia reklamacji będzie uznane jako jej niezrealizowanie. 16. Wykonawca jest obowiązany naprawiać lub ponosić koszty napraw (wg wyboru Zamawiającego) szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych np. uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, pojemników będących własnością właścicieli nieruchomości itp. 17. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie to winno być odnawiane i aktualne przez cały okres obowiązywania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie musiał okazać aktualny dokument ubezpieczenia. 18. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 19. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze, każdorazowo z oznaczeniem daty, godziny oraz numeru rejestracyjnego pojazdu i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ważony winien być każdy samochód z zebranymi odpadami komunalnymi, ilość odpadów odebranych stanowić będzie różnicę pomiędzy masą pojazdu zważonego przed rozładunkiem odpadów i masą pojazdu zważonego po rozładunku odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli procedury ważenia samochodów bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni ze wskazaniem instalacji do których zostały odpady przekazane. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 dla Regionu III, oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). W karcie przekazania odpadów winna znajdować się adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Hażlach. 20. Wykonawca jest zobowiązany przekazać w terminie do 10 każdego miesiąca raport za poprzedni miesiąc zawierający informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów z poszczególnych nieruchomości sporządzonego w wersji elektronicznej zawierający adres nieruchomości, rodzaj odpadu, ilość odebranych worków, pojemników oraz datę odbioru, a w przypadku nieodebrania odpadów z nieruchomości zamieszkałej - podanie przyczyny nieodebrania. 21. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową dowodzącą że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy, dokumentacja filmowa musi zostać wykonana w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalała na przypisanie worków do konkretnej nieruchomości, rejestrowała datę i godzinę oraz pozwalała na identyfikację tej nieruchomości. 22. Dla realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały okres trwania umowy dostatecznej ilości pojazdów, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowej usługi. Wielkość i parametry pojazdów muszą być dostosowane do rodzaju odbieranych odpadów, terenu z którego będą odbierane oraz rodzaju dróg i panujących na nich warunków. Pojazdy Wykonawcy, wyposażenie i ich stan techniczny i sanitarny winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122). Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy w system lokalizujący bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, Zamawiający żąda stałego podglądu GPS przez stronę internetową. Ponadto Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów posiadał zamontowaną kamerę z przodu pojazdu oraz z tyłu rejestrujące dzień i godzinę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę odbioru odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości (czy pojemniki zostały wystawione, ile i jakie pojemniki zostały odebrane/nieodebrane, czy doszło do zanieczyszczenia nieruchomości podczas załadunku odpadów itp.) oraz wyładunek odpadów. Dane pochodzące z kamer powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 2 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego. 23. Pracownicy zajmujący się odbiorem odpadów winni być wyposażeni w odzież ochronną z widocznym logo firmy oraz winni posiadać identyfikatory. 24. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej, stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122). 26. Wykonawca zorganizuje i będzie prowadził punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od osób zamieszkujących gminę Hażlach, zlokalizowany na terenie gminy Hażlach lub w odległości nie większej niż 3 km od granicy Gminy w linii prostej, zwany dalej PSZOK, zapewniający dogodny dojazd dla mieszkańców gminy. Teren PSZOK musi być utwardzony, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany. W PSZOK winny być odbierane: a) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte oleje b) zużyte baterie i akumulatory, c) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, e) zużyte opony (także z ciągników rolniczych), f) opakowania po farbach, lakierach, g) tworzywa sztuczne (w tym plastikowe elementy samochodowe np. zderzaki, folie z sianokiszonek), h) szkło (w tym szkło okienne i szyby samochodowe) i) papier i tektura, j) popiół, k) odpady ulegające biodegradacji i zielone l) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie. Minimalne wyposażenie PSZOK to 5 kontenerów do gromadzenia odpadów oraz waga samochodowa z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar. Zamawiający dopuszcza inny system ważenia niż waga samochodowa, pod warunkiem, że pozwoli jednoznacznie określić ilość przyjętych odpadów. PSZOK winien funkcjonować przez cały czas trwania umowy i być czynny co najmniej 3 razy w tygodniu po 5 godzin w tym raz do południa, raz po południu oraz w sobotę. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób (nieruchomości) i przywiezionych odpadów ze wskazaniem ich rodzaju i ilości. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania zawierające powyższe dane do 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Odpady zebrane w PSZOK należy przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) a odpady zielone do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 dla Regionu III, oraz do przekazywania. Na kartach przekazania odpadów winna znajdować się adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Hażlach, kopie kart przekazania odpadów należy przekazywać Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem. Gmina nie wskaże terenu w celu zorganizowania i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 27. Wykonawca jest zobowiązany osiągnąć w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 28. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 29 Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ), zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Hażlach w terminach określonych w w/w ustawie, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 30. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w naradach (posiedzeniach komisji Rady Gminy) dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia na każde zaproszenie Zamawiającego przekazane co najmniej 5 dni przed planowanym terminem narady. 31. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania pojemników na odpady komunalne, a na wniosek właściciela nieruchomości do dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na czas realizacji przedmiotu zamówienia, odpłatnie na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości. 32. Wykonawca jest zobowiązany do udostępniania kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe prowadzone przez mieszkańców na terenie Gminy Hażlach w ramach usługi dodatkowej na pisemne polecenie Zamawiającego. 32. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 33. W przypadku nie odebrania odpadów w winy Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany pokryć Gminie koszty o których mowa w art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 33. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399) wraz z przepisami wykonawczymi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn.zm) wraz z przepisami wykonawczymi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn.zm) wraz z przepisami wykonawczymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 1155 z późn.zm) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. Nr 79, poz. 666 z późn.zm) Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 (uchwała Nr IV 25 2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. z poźn.zm) uchwała IX 78 2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 322)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hazlach.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach