Przetargi.pl
Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Sikorek w Piekarach Śląskich

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Sikorek w Piekarach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Sikorek w Piekarach Śląskich I. Informacje ogólne: Obiekt zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich na istniejącym osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulicy Sikorek. Projekt obejmuje swym zakresem zagospodarowanie terenu, ogrodzenie wraz z furtką, chodniki wraz ze schodami terenowymi, zieleń projektowaną, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej z krawężnikami betonowymi, a także dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz oświetlenie terenu. II. Zakres prac: a) Część architektoniczno-budowlana - podbudowa z kruszywa łamanego - ok. 267 m2, - obrzeża betonowe 30x8 cm - ok. 130 m2, - nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylewana - ok. 216 m2, - nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm - ok. 58,5 m2, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, - regulamin placu zabaw, - ławki - 4 szt, - kosz na śmieci - 1 szt, - ogrodzenie panelowe ocynkowane - ok. 73,6 mb, - furtka ocynkowana z samozamykaczem - 1 szt, - balustrada stalowa ocynkowana o wys. 1,10 m - 2 szt, - szyny najazdowe z blachy ryflowanej - 1 kpl, - rozścielenie ziemi urodzajnej - 12 m3, - sadzenie drzew i krzewów. b) Część elektryczna - układanie kabli wielożyłowych - 70 mb, - słupy oświetleniowe stalowe - 3 szt, - oprawy oświetlenia ulicznego - 3 szt, - szafka kablowo-pomiarowa - 1 kpl, - rozłącznik bezpiecznikowy - 1 szt, III. Pozostałe informacje: Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego, zgodnie z załączonym w SIWZ przedmiarem robót. Zamawiający zastrzega sobie, iż przed podpisaniem umowy dla celów rozliczeniowych oferent przedstawi kosztorys szczegółowy wraz z dołączonym zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o przedstawiony kosztorys ofertowy. Zakres prac należy koordynować z inspektorem nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zakres prac powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami w tej dziedzinie. Wykonawca winien stosować materiały posiadające atesty, świadectwa do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp. dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, które przedstawi Zamawiającemu w dniu odbioru robót w 2 dwóch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej. W celu prawidłowego przygotowania oferty wskazana jest wizja na terenie obiektu celem zapoznania się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. IV. Rozwiązania równoważne: Podane w opisach niniejszej SIWZ oraz jej załączników nazwy własne, przyjęte technologie oraz przywołane normy należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla nazwanych produktów oraz proponowanej technologii wykonania z zachowaniem jej wymogów w zakresie wskazanych wymagań minimalnych. Ciężar udowodnienia, że rozwiązania równoważne zachowują minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 2.Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach