Przetargi.pl
zakup i dostawa koksu w okresie grzewczym 2014/2015

Miejskie Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. ks. J. Popiełuszki 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 287 17 35 , fax. 32 287 17 35
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich
  ul. ks. J. Popiełuszki 8 8
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 287 17 35, fax. 32 287 17 35
  REGON: 27660150100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mg2.piekary.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa koksu w okresie grzewczym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i dostawa koksu przemysłowo-opałowego o granulacji pow. 40 mm, wartości opałowej min. 27 500 kJ/kg, zawartości popiołu max. 10 %, zawartości siarki max. 0,8 %, zawartości podziarna max. 10,0 % w ilości ok. 80,0 Mg pod budynek szkoły
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 06 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mg2.piekary.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach