Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 49-71-497 , fax. 33 49-71-786
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 49-71-497, fax. 33 49-71-786
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i zapewnienie gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 3 lata oraz nieodpłatnego serwisu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, które to miejsce jest miejscem wykonania zamówienia, w szczególności: Poz.1 Skaner A4 - szt. 4, opcja szt. 5, Poz.2 Przełączniki USB do skanerów jw. - szt. 6, Poz.3 Monitor LCD 27 - szt. 2. W oparciu o art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający ustanawia prawo opcji w zakresie ilości sztuk dla pozycji 1 zamówienia. W pozycji 1 wskazany został zakres minimalny, który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny zamówienia, do którego zakres minimalny będzie mógł być powiększony, w zależności od możliwości finansowych zamawiającego uzależnionej od ceny oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Szczegółowy zakres zamówienia i wymogów określony jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302161100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach