Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi

Gmina Goleszów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (33) 479 05 10 , fax. (33) 479 05 16
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleszów
  ul. 1 Maja 5 5
  43-440 Goleszów, woj. śląskie
  tel. (33) 479 05 10, fax. (33) 479 05 16
  REGON: 07218243300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleszow.bip.net.pl; www.goleszow.pl;
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu położonego przy budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi przy ulicy Osiedlowej. Dokumentacja budowlana zakłada realizację zadania w dwóch etapach ale Zamawiający podjął decyzję aby zadnie zrealizować bez podziału na etapy. Zamawiający zrezygnował z wykonania poniższych elementów robót przewidzianych w dokumentacji budowlanej:a) pergoli nad istniejąca studnią wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej wokół niej, b) miejsc postojowych dla samochodów osobowych oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu jako Nr 1, c) kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z powyższych miejsc postojowych, d) zieleń średnio - wysoka oraz elementy małej architektury została ograniczona do ilości wskazanych w przedmiarach robót. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie: etap I: miejsc postojowych od strony ulicy Równej o nawierzchni z płyt ażurowych gr. 8 cm i pow. 110,80 m2, wiaty o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki bitumicznej, pow. dachu 45,56 m2, nawierzchni poliuretanowej istniejącego boiska do siatkówki o pow. 286,00 m2, nawierzchni placów i ścieżek komunikacyjnych z kostki brukowej gr. 6 cm i pow. 169,8 m2, schodów terenowych, elementów małej architektury - ławki parkowe 6 szt, etap II: nawierzchni ścieżek komunikacyjnych z kostki brukowej g. 6 cm i pow. 108,76 m2, elementów małej architektury: ławki parkowe 11 szt, kosze na śmieci 3 szt, zieleni urządzonej niskiej i średniowysokiej w ilościach wskazanych w przedmiarach robót. Szczegółowy zakres robót zawarty jrst w dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące). Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Cieszynie o/Goleszów Nr 25 8113 1020 2002 0000 0648 0039, z zaznaczeniem - Zagospodarowanie terenu - Goleszów Równia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goleszow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach