Przetargi.pl
Przetarg Nieograniczony na zakup i dostawę gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Szpital Specjalistyczny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 861 400 , fax. 327 861 646
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2
  Stefana Batorego 15
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 327 861 400, fax. 327 861 646
  REGON: 27023589200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg Nieograniczony na zakup i dostawę gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu określonych przez Zamawiającego według grup asortymentowo - cenowych stanowiących załącznik A do SIWZ zgrupowanych w 11 pakietach:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 3 500.00 zł Zadanie nr 2 - 100.00 zł Zadanie nr 3 - 10.00 zł Zadanie nr 4 - 7.50 zł Zadanie nr 5 - 24.00 zł Zadanie nr 6 - 34.00 zł Zadanie nr 7 - 65.00 zł Zadanie nr 8 - 28.00 zł Zadanie nr 9 - 750.00 zł Zadanie nr 10 - 320.00 zł Zadanie nr 11 - 450.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach