Przetargi.pl
DOSTAWA LABORATORYJNEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Waszyngtona
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 784 100, , fax. 343784200
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 784 100, , fax. 343784200
  REGON: 14940000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LABORATORYJNEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. wraz z akcesoriami (Czujnik konduktometryczny z obudową szklaną 1 szt., Czujnik tlenowy 1 szt., Elektroda pH zespolona standardowa 1 szt., Elektroda pH zespolona do badań pół-mikro 1 szt., Elektroda pH zespolona 1 szt., Elektroda pH zespolona uniwersalna 1 szt., Statyw na elektrody i czujnik temperatury 1 szt.). 2. Zamówienie realizowane jest w ramach programu: Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowany ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanego pomieszczenia. 6. Wymagany okres gwarancji: na laboratoryjne urządzenie wielofunkcyjne: 24 miesiące, na akcesoria - 12 miesięcy 7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy –załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach