Przetargi.pl
4WOG 1200.2712.28.2020 Usługa napraw pogwarancyjnych i konserwacji urządzeń teleinformatycznych

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371, , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, , fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4WOG 1200.2712.28.2020 Usługa napraw pogwarancyjnych i konserwacji urządzeń teleinformatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot i zakres zamówienia: usługa naprawy pogwarancyjnych i konserwacji komputerów, notebooków i komputerowych urządzeń peryferyjnych polegających na usuwaniu zgłoszonych awarii, wad i usterek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: a. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ b. wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ c. zestawienie sprzętu stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ , stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. Dodatkowe wymagania. A. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się w dni robocze, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach funkcjonowania danej jednostki. Każdorazowa zmiana ustalonych terminów prac powinna być zgłaszana przez Wykonawcę w formie pisemnej, uwzględniając 3 dniowe wyprzedzenie. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. W przypadku realizacji usługi z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonywania czynności powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. B. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób i pojazdów jak również wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystany podczas prac (w szczególności urządzenia, które będą przez Wykonawcę po zakończeniu prac wywożone z terenu kompleksów wojskowych). W powyższym wykazie w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL oraz nr dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją), w stosunku do pojazdów – rodzaj pojazdu, markę i nr rejestracyjny. W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem załączone na płycie CD z zamkniętą sesją lub na adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl, fotografie pracowników o wymiarach 35x45mm (fotografia głowy w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/wjazd pracowników na teren kompleksu. C. Pracownicy Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego) oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu, w którym prowadzone są prace. D. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace, zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.07.2012 r. (Dz. Urz. MON z dnia 31.07.2012 r.) Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego). E. Dowódcy Jednostek Wojskowych odpowiedzialnych za ochronę kompleksów, Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. F. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcą Jednostki odpowiedzialnej za ochronę kompleksu, w którym usługa będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone, nadzorujące system przepustkowy oraz systemem ochrony kompleksu. G. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym, zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z 7-dniowym wyprzedzeniem do Dowódców Jednostek Wojskowych odpowiedzialnych za ochronę kompleksów. H. Nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem realizacji usług na terenie chronionego kompleksu wojskowego do Komendanta 4 RBLog poprzez Pełnomocnika ds. OIN należy przesłać imienną listę pracowników wyznaczonych do prac na danym obiekcie z podaniem danych osobowych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz kopie umowy. W przypadku braku możliwości przesłania kopii umowy, przekazać informacje dotyczące: nazwy i siedziby firmy, numer i datę zawarcia umowy. marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, który będzie wjeżdżał na teren jednostki, a także dane osoby nadzorującej prace ze strony Zamawiającego (WOG) oraz Wykonawcy. I. Informowanie Wykonawców, że na terenie chronionego kompleksu wojskowego obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych (w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów video i innych tego typu urządzeń). Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych oraz wykonywanie zdjęć na terenie chronionego kompleksu wojskowego niezbędnych do wykonania usługi wydaje Komendant 4 RBLog. W tym celu należy podać numer seryjny i rodzaj urządzenia oraz nr karty pamięci. J. W przypadku realizacji umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych do wniosku należy przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy zapewnienia określonego poziomu ochrony informacji (kserokopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, kserokopię poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, lub pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych). K. W przypadku konieczności uaktualnienia wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia/umowy przedmiotowy wykaz należy przesłać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym wskazaniem numeru pisma, za którym wnioskowano o wyrażenie zgody na wejście Wykonawcy. L. W przypadku realizacji umowy, związanej z wejściem na obiekty wojskowe, realizowanej w dłuższym horyzoncie czasowym, konieczne jest uzgodnienie terminu wejścia Wykonawcy z użytkownikiem obiektu (Kierownikiem Składu, WT, RWT). 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz ich dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XIX SIWZ i w projekcie umowy. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy/om. W przypadku gdy wykonawca powierzy wykonanie całego zamówienia podwykonawcy/om Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 7. CPV – 50312200-7,50312400-9,50323200-5. 8. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia po zrealizowaniu zamówienia podstawowego. Wysokość zwiększenia w ramach prawa opcji nie przekroczy 30% zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, ze zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny stawki roboczogodziny, marży objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 niniejszego SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50312200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3500 zł Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 229). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 52 1010 1212 0063 3413 9120 2000 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: 4WOG-1200.2712.28.2020” Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium wnoszone jest w jednej z form wymienionych w pkt. 3 lit. b - e należy złożyć oryginał odpowiedniego dokumentu w Kancelarii Jawnej Zamawiającego (w osobnej kopercie), z dopiskiem-„wadium znak sprawy nr: 4WOG-1200.2712.28.2020” lub załączyć do oferty. 2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 3. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy w szczególności z karami umownymi, w tym potwierdzającymi, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. IX SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże część jaką będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm (danych kontaktowych) podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie wykonawcy o wysokości marży złożone na formularzu ofertowym, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie wykonawcy o terminie wykonania usługi od chwili zatwierdzenia kosztorysu złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. B. Dokumenty które, każdy Wykonawca musi złożyć po otwarciu oferty. 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia w BIP Zamawiającego pod adresem: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/ informacji z otwarcia ofert do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Każdy z członków konsorcjum lub podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada stosowne oświadczenie. C. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – nie dotyczy. D. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np. konsorcjum musi przedłożyć w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w Rozdz. VI A pkt 2 i Rozdz. VI B SIWZ pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VI A za wyjątkiem dokument u w punkcie 2 przedstawić łącznie. E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. F. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. UWAGA: Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć następujące dokumenty: a. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. b. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert. c. Pełnomocnictwo, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). d. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). e. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy w szczególności z karami umownymi, w tym potwierdzającymi, że posiada odpowiednio wyposażony warsztat/warsztaty umożliwiające wykonanie zamówienia złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. f. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. g. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. h. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. i. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. IX SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. j. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. k. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże część jaką będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm (danych kontaktowych) podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. l. Oświadczenie wykonawcy o wysokości marży złożone na formularzu ofertowym, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. m. Oświadczenie wykonawcy o terminie wykonania usługi od chwili zatwierdzenia kosztorysu złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 8 litera b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 10. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII. ust.8 litera b niniejszej SIWZ. 11. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 12. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII ust. 9 litera b pozostałe mogą przedstawić łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach