Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zadanie: Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z budową parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4426600, 4426641 , fax. 614 422 754
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Poznańska 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4426600, 4426641, fax. 614 422 754
  REGON: 52693700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytomysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zadanie: Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z budową parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia całościowego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem. 4.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem. 2) Świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia całościowego nad robotami budowlanymi określonymi w postępowaniu oznaczonym znakiem ZP.271.8.2019 - Budową parkingu przy ul. Olchowej wraz z oświetleniem, opublikowanym w BZP w dniu 15-02-2019 r. pod numerem 514991-N-2019, szczegółowo określonym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod adresem: https://bip.nowytomysl.pl/a,27118,zp27182019-ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-parkingu-przy-ul-olchowej-wraz-z-oswietleniem.html 3) Wymagany termin realizacji: 15.07.2019 r., z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie świadczył usługi nadzoru inwestorskiego objęte przedmiotem zamówienia do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego zakończenie robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z ich rozliczeniem finansowym oraz potwierdzającego przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, (Postępowanie oznaczone znakiem ZP.271.8.2019). 4) Przedmiot zamówienia został określony w warunkach Projektu Umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający ze względu na charakter zamówienia do jego wykonania nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.5. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. 9.7. Zawartość oferty stanowi: 9.7.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” oraz oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 8.1 IDW; 9.7.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 9.7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach