Przetargi.pl
„Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2019” - II postępowanie

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Lasówki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 445 301, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk
  Lasówki 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 614 445 301, , fax. -
  REGON: 63001293000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2019” - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji nawierzchni opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 A do SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (dalej: „Zadania”). Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie Zadania. Oferta złożona na dane Zadanie musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Zadania. Roboty będą realizowane w dwóch częściach: 3.1.1. ZADANIE 1 (część 1) – Wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża. Prace będą wykonywane na terenie wszystkich trzynastu leśnictw Nadleśnictwa Grodzisk. Prace wchodzące w zakres ZADANIA 1 to w szczególności: a) Równanie wraz z zagęszczeniem przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego gumowego (lub stalowo-gumowego) b) Profilowanie (spad dwustronny) nawierzchni należy wykonać w/w równiarką drogową z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniającego spływ wód poza jezdnię. c) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona. d) Usunięcie korzeni znajdujących się w pasie drogowym. CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO WYRÓWNANIA, PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA: 78 000 mb o szerokości 3,6 – 4,5 m. (przyjęto średnio 4,00m) = 312 m² 3.1.2. ZADANIE 2 (część 2) – Wykonanie naprawy odcinków dróg na obrębie Rakoniewice. Prace będą wykonywane na terenie Leśnictw Aleksandrowo, Krzewina, Głodno oraz Rakoniewice. Prace wchodzące w zakres ZADANIA 2 to w szczególności: a) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności: − Korytowanie mechaniczne nawierzchni. − Uzupełnianie powstałego koryta drogowego warstwą certyfikowanego kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 15 cm. Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa łamanego naturalnego z wyłączeniem skał osadowych - frakcja 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym o składzie: - części drobne tj od 0-2 mm około 15 % składu - części średnie tj. od 2-8 mm około 15% składu - części duże tj. od 8-31,5 mm około 70 % składu - uziarnienie w/w kruszywa: 0-31,5 mm. Kruszywo łamane naturalne z wyłączeniem skał osadowych o frakcji 0 – 31,5 mm Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. b) Wbudowanie kruszywa za pomocą równiarki drogowej i zagęszczenie przy użyciu walca drogowego samojezdnego – stalowego, wibracyjnego, c) nadanie przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię, d) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona. Lokalizację i wielkość odcinków do konserwacji podano w tabeli „Lokalizacja odcinków do konserwacji”, będącej załącznikiem do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2). ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA: 5000,00 m² 3.2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, w tym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2A), Szczegółową Specyfikacją Techniczną (Załącznik nr 2B) oraz przedmiarze robót (Załącznik nr 3 część A i/lub B), ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą - Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 3.3. Kruszywo, musi być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania oraz posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty. Kruszywo powinno posiadać w szczególności świadectwo, które potwierdzi, że wyrób nie uwalnia do środowiska niebezpiecznych pierwiastków, a zawartość eluowanych (wymywanych) metali nie przekracza wartości dopuszczalnych w ściekach odprowadzających do wód lub do ziemi wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) dla Zadania I – 1 500,00 zł, b) dla Zadania II – 3 500,00 zł, Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Grodzisk Wielkopolski nr 22 1020 4027 0000 1802 1508 9059 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2019” – II postępowanie. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 11.6.1 formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 11.6.2 Kosztorys ofertowy, który Wykonawca sporządzi ściśle wg przedmiaru robót - odpowiednio załącznik nr 3 część A lub/i B do SIWZ przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona kosztorysem ofertowym będzie zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysu ofertowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty, zgodnie z pkt 13 SIWZ, 11.6.3 wymagane oświadczenia zgodnie z pkt 7.1. SIWZ, 11.6.4 pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej dołącza do oferty zobowiązanie tego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach