Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii P w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Marszałka Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2193820 wew. 26 , fax. +48 32 2193822
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
  Al. Marszałka Piłsudskiego 12 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. +48 32 2193820 wew. 26, fax. +48 32 2193822
  REGON: 27323061300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii P w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu osób i bagażu podręcznego w komunikacji zbiorowej na linii P w dni robocze na trasie Mikołów Dworzec PKP - Wygoda Skrzyżowanie przez Bujaków według rozkładu jazdy określanego pisemną decyzją Zamawiającego, w łącznej ilości nie przekraczającej 87 606 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć) wozokilometrów, autobusem, który będzie spełniać następujące wymagania:a) autobus będzie spełniać wymogi techniczne określone przepisami prawa w tym wymogi przewidziane dla pojazdów wykonujących przewozy w regularnej miejskiej komunikacji publicznej; b) autobus będzie dopuszczony przez właściwy organ administracji publicznej do przewożenia co najmniej 29 osób i będą posiadać co najmniej 10 miejsc siedzących i co najmniej 5 miejsc stojących; c) masa własna autobusu nie będzie przekraczać 6000 kg; d) autobus będzie posiadać po prawej stronie pojazdu, co najmniej dwoje drzwi dostępnych dla pasażerów, usytuowanych w ten sposób, aby każdy z pasażerów mógł wsiąść i wysiąść dowolnymi z tych drzwi, w tym co najmniej jedne drzwi powinny być otwierane oraz zamykane mechanicznie i sterowane zdalnie przez kierowcę i mieć szerokość minimum 80 cm w prześwicie na całej wysokości otworu drzwiowego (w przypadku gdy poręcze, bariery lub inne elementy pojazdu zawężają prześwit drzwi, szerokość drzwi mierzy się pomiędzy tymi elementami); e) autobus będzie posiadać przesuwne lub uchylne okno, co najmniej jedno po lewej stronie pojazdu lub wywietrznik dachowy, które pasażerowie mogą otwierać i zamykać samodzielnie, a mechaniczny wywietrznik dachowy, jeśli w taki został pojazd wyposażony, będzie otwierany i zamykany przez kierowcę w miarę potrzeb z uwzględnieniem życzeń pasażerów - chyba, że pojazd jest wyposażony w sprawnie działającą klimatyzację przedziału pasażerskiego; f) autobus będzie w pełni sprawny technicznie i będzie posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym; g) konstrukcja autobusu będzie umożliwiać przewiezienie wózka dziecięcego razem z dzieckiem lub wózka inwalidzkiego razem z osobą niepełnosprawną; h) autobus będzie wyposażony w urządzenia techniczne umożliwiające wjechanie do autobusu i wyjechanie z autobusu na wózku inwalidzkim; i) autobus będzie wyposażony, w co najmniej jeden elektronicznie sterowany kasownik o minimum dziesięciocyfrowym systemie kasowania, przy czym kolejność wybijanych cyfr czytając od lewej, powinna być następująca: 2 cyfry- dzień, 2 cyfry -miesiąc, 2 cyfry - rok, 4 cyfry- godzina. j) autobus będzie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2007 r.; k) autobus będzie wyposażony w system monitoringu wraz z urządzeniem rejestrującym w sposób ciągły obrazy z wnętrza pojazdu w czasie obsługiwania linii, z widokiem umożliwiającym obserwację pasażerów wsiadających wszystkimi drzwiami, przy czym będzie istniała możliwość przechowywania zarejestrowanych obrazów wraz z datą i godziną ich powstania za okres co najmniej 14 dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO Bank Polski S.A. - Centrum Korporacyjne w Tychach 24 1020 2528 0000 0202 0267 9736. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach