Przetargi.pl
Dostawy środków czystości i środków specjalistycznych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.

Szkoła Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego 276
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6069440, 6069441 , fax. 032 6069249, 6069279
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Katowicach
  ul. Gen. Jankego 276 276
  40-684 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6069440, 6069441, fax. 032 6069249, 6069279
  REGON: 27667677500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków czystości i środków specjalistycznych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: a) środki czystości stanowiące część I (zał. nr 1 do SIWZ): b) środki specjalistyczne stanowiące część II (zał. nr 2 do SIWZ): 2. Szczegółowy opis asortymentów będących przedmiotem dostaw oraz ich szacunkowa maksymalna ilość została podana w załączniku nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określanej w dalszej części niniejszego dokumentu skrótem SIWZ. Wielkość ta jest wielkością szacunkową i może zostać ograniczona (zmniejszona) zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. UWAGA! W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie kartę charakterystyki (bezpieczeństwa) produktu, na podstawie którego Zamawiający stwierdzi czy dany produkt jest produktem równoważnym. 3. Zamawiający zastrzega, że dostarczane środki czystości powinny być: a) zgodne z nazwami asortymentów oraz spełniać wszystkie wymogi podane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, b) nowe z bieżącej produkcji, c) minimum z 6 miesięcznym okresem przydatności licząc od dnia dostawy, d) dostarczone w oryginalnych opakowaniach, e) zaopatrzone w etykietę informacyjną zawierającą nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, termin przydatności oraz datę produkcji, f) z atestem PZH. 4. Zamówiony towar każdorazowo dostarcza Wykonawca własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. UWAGA ! Zaproponowanie produktów o walorach gorszych od wymaganych przez Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach