Przetargi.pl
Dostawa implantów i endoprotez

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3682012, 3682449 , fax. (032) 368 20 12
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
  pl. Medyków 1 1
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 3682012, 3682449, fax. (032) 368 20 12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.WSS5.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa implantów i endoprotez
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów, endoprotez, w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331841004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: Nr części Kwota wadium 1 - 181 zł 2 - 131 zł 3 - 198 zł 4 - 191 zł 5 - 695 zł 6 - 205 zł Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty. 2. Forma wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182 Tytułem: Wadium w sprawie nr: 101/PNP/SW/2013 Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do 17.10.2013r do godz. 09:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta. 4. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego. Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej Wykonawca winien je wnieść w kasie (hol główny siedziby Zamawiającego obok portierni) zgodnie z terminem określonym w SIWZ). W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności gwarancji/poręczenia. 5. Termin ważności wadium - co najmniej 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 6. Zwrot wadium. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss5.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach