Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu polegającego na wymianie wykładzin w siedzibach urzędów skarbowych na terenie województwa lubelskiego.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu polegającego na wymianie wykładzin w siedzibach urzędów skarbowych na terenie województwa lubelskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na wymianie wykładzin w siedzibach urzędów skarbowych na terenie województwa lubelskiego. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części, które nazwano „zadaniami”: Zadanie nr 1 Wymiana wykładzin podłogowych w Urzędzie Skarbowym w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 1/2, 21 - 300 Radzyń Podlaski; Zadanie nr 2 Wymiana wykładzin podłogowych w Urzędzie Skarbowym w Puławach, ul. Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy; Zadanie nr 3 Wymiana wykładzin podłogowych w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin; Zadanie nr 4 Wymiana wykładzin podłogowych w Urzędzie Skarbowym w Opolu Lubelskim ul. Józefa Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lubelskie. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadań od nr 1 do nr 4 (opis i zakres robót, minimalne wymagania dla użytych materiałów) zawierają: 1) Załącznik nr 1 do umowy – Opracowanie techniczne (dokumentacja projektowa) - wykonanie robót remontowych polegających na wymianie wykładzin w pomieszczeniach biurowych, 2) Załącznik nr 1.1 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim, 3) Załącznik nr 1.2 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Urząd Skarbowy w Puławach, 4) Załącznik nr 1.3 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie, 5) Załącznik nr 1.4 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim. 6) Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę w formie oryginału; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W szczególności nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione; 3) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach