Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Cicha
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 855 66 08 , fax. 81 855 66 08
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cicha 14
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 81 855 66 08, fax. 81 855 66 08
  REGON: 43121995700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-lubartow.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią dostawy artykułów spożywczych w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, w podziale na pakiety: 1 – 5. Pakiet nr 1 – Różne artykuły spożywcze Pakiet nr 2 – Mięso i wędliny drobiowe Pakiet nr 3 – Jaja z chowu ściółkowego Pakiet nr 4 – Woda mineralna Pakiet nr 5 – Dżemy, marmolada 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03 14 25 00 -3 – jaja 15 80 00 00 -6 - różne produkty spożywcze 15 89 00 00 -3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone 15 98 10 00 -8 – wody mineralne 15 10 00 00 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i prod. mięsne 15 33 22 00 - 6 - dżemy, marmolady, powidła 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 4. Wszystkie oferowane produkty muszą być pełnowartościowe, produkowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami HACCP. 5. Zamawiający wymaga aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U.2015, poz. 29). Na opakowaniu powinny znajdować się: termin przydatności do spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, informacje żywieniowe – wartość odżywcza, dokładny adres producenta. 6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, nazw patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane artykuły będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do artykułów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę artykuły będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający wymaga, aby termin ważności na dostarczony przedmiot zamówienia wynosił minimum: Pakiet nr 1 - art. spoż. różne - min. 3 miesiące od daty dostawy Pakiet nr 2 – wędliny oraz mięsa drobiowe, poz. 1- 6 / 3 dni, poz. 7 – 10 / 14 dni. Pakiet nr 3 – jaja - min. 3 miesiące od daty dostawy Pakiet nr 4 - woda min. - min. 6 miesięcy od daty dostawy Pakiet nr 5 – dżemy poz. 1- 5 / 3 miesiące - licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga, aby transport dostarczonego produktu odbywał się w warunkach zapewniających zachowanie ciągu temperaturowego zgodnie z zaleceniem producenta/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach