Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przyspieszacza nr 3 w Białostockim Centrum Onkologii na pracownię tomografu komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-027 Białystok, Ogrodowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 856 64 68 00 , fax. +48 857 43 59 13
 • Data zamieszczenia: 2021-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  Ogrodowa 12
  15-027 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 856 64 68 00, fax. +48 857 43 59 13
  REGON: 50657379000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przyspieszacza nr 3 w Białostockim Centrum Onkologii na pracownię tomografu komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku przyspieszacza nr 3 w Białostockim Centrum Onkologii na pracownię tomografu komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: modelarnią, dygestorium oraz węzłem sanitarnym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na: a) wykonaniu niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych, montażowo–instalacyjnych, rozruchowych, specjalistycznych pomiarów, pozwalających uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy systemu tomografu komputerowego oraz zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, personelu, osób znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach (na kondygnacji instalacji systemu TK i innych kondygnacjach). b) wykonaniu niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych, montażowo–instalacyjnych, rozruchowych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy modelarni wraz z dygestorium oraz pomieszczeń węzła sanitarnego. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w programie funkcjonalno-użytkowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach