Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU - SKRZYDŁO POŁUDNIOWE WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ

Powiat Łańcucki ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2256971 , fax. 017 2256970
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łańcucki
  ul. Mickiewicza 2 2
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2256971, fax. 017 2256970
  REGON: 69058137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo-lancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU - SKRZYDŁO POŁUDNIOWE WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i renowacyjnych obejmujących docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, adaptację części pomieszczeń w piwnicach oraz regulację wewnętrznej instalacji c.o. w budynku I LO w Łańcucie - skrzydło południowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lo-lancut.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach