Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE

Powiat Łańcucki ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2256971 , fax. 017 2256970
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łańcucki
  ul. Mickiewicza 2 2
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2256971, fax. 017 2256970
  REGON: 69058137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstlancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BOISK SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy boisk sportowych położonych na terenie parku należącego do Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie - działka 3915/11. Lokalizację boisk przedstawiają mapki nr 1 i 2. W ramach prac remontowych należy dokoła boisk i parkingu położyć obrzeże betonowe, wyrównać istniejącą nawierzchnię za pomocą mieszanki mineralno - asfaltowej z nadaniem odpowiednich spadków oraz położyć nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szczegółowy zakres prac i użytych materiałów zawarty jest w opisie technicznym do projektu wykonawczego oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik do ogłoszenia o przetargu. Wymiary obiektów przedstawiają się następująco: a) boisko do siatkówki - 29,8x23,80 m, b) boisko do koszykówki - 18,0x32,0 m, c) boisko do koszykówki - 17,8x31,8 m wraz ze skocznią w wzwyż d) parking przyboiskowy - 15,6 x 32,8 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zstlancut.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach